Swirl® Quinyo® - Privacy beleid

Privacy beleid

Inleiding

In de volgende Verklaring inzake gegevensbescherming willen we u uitleggen welke soorten persoonsgegevens (hierna ook "gegevens" genoemd) we voor welke doeleinden en in welke mate verwerken. De Verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die door ons worden uitgevoerd binnen de Melitta-groep, zowel in het kader van de levering van onze diensten als in het kader van onze websites, mobiele applicaties en externe online aanwezigheid, bijv. onze social media-profielen (hierna gezamenlijk "online aanbod" genoemd).

De gebruikte termen zijn niet genderspecifiek.

Versie: oktober,  2021

Verwerkingsverantwoordelijke

De naam van de verwerkingsverantwoordelijke en de desbetreffende contactgegevens vindt u in de colofon.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Melitta Data Protection Office, Ringstr. 99, 32427 Minden, Duitsland, +49571 86-0, data-protection@melitta.com

Bezwaar tegen reclame: Geen gebruik van onze contactgegevens

Wij maken uitdrukkelijk bezwaar tegen de verwerking van onze eigen contactgegevens uit de colofon of uit de Verklaring inzake gegevensbescherming voor reclamedoeleinden. Hoewel deze gegevens algemeen toegankelijk zijn, worden ze niet vrijwillig maar op basis van wettelijke voorschriften gepubliceerd. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van onrechtmatige verwerking, in het bijzonder het opnemen van contact en het verzenden van e-mails voor marketing- en reclamedoeleinden.

Overzicht van de verwerking

Het volgende overzicht geeft een eerste overzicht van de categorieën gegevens die door ons worden verwerkt, de doeleinden van hun verwerking en de categorieën van betrokken personen. Dit overzicht pretendeert niet volledig te zijn en we verwijzen naar de respectievelijke concretisering voor de betreffende verwerkingen.

Categorieën van verwerkte gegevens

 • Stamgegevens (bijv. namen, adressen),
 • Gegevens van sollicitanten (bijv. voor- en achternaam, post- en contactadressen, de documenten die bij de sollicitatie horen en de informatie daarin zoals sollicitatiebrieven, curriculum vitae, diploma's en andere informatie die met het oog op een specifieke functie of vrijwillig door sollicitanten over hun persoon of kwalificatie worden verstrekt)
 • Inhoudsgegevens (bijv. ingevoerde tekst, foto's, video's),
 • Contactgegevens (bijv. e-mailadressen, telefoonnummers),
 • Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen),
 • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden),
 • Sociale gegevens (gegevens die onder het sociaal geheim vallen en die door bijvoorbeeld instanties op het vlak van sociale zekerheid, sociale bijstand of gehandicaptenzorg worden verwerkt),
 • Locatiegegevens (gegevens die de locatie van het apparaat van een eindgebruiker aangeven),
 • Technische gegevens (bijv. serienummer, foutenlogboek, tellerstanden, softwareversies),
 • Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, duur, klantencategorie),
 • Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingshistoriek)

Categorieën van betrokkenen

 • Personeelsleden (werknemers inclusief voormalige medewerkers)
 • Sollicitanten
 • Zakelijke klanten (business-to-business)
 • Eindklanten (business-to-consumer)
 • Dienstverleners en leveranciers
 • Geïnteresseerde partijen (bijv. potentiële zaken- of eindklanten)
 • Communicatiepartners (bijv. ontvangers van e-mails, brieven)
 • Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten)
 • Deelnemers (bijv. van sweepstakes en wedstrijden)

Doeleinden van verwerking

 • Beoordeling van kredietwaardigheid en solvabiliteit
 • Uitvoering A/B-tests,
 • Verstrekking van ons online aanbod,
 • Uitvoering van sollicitatieprocedures (inclusief verantwoording en eventuele daaropvolgende uitvoering en eventuele daaropvolgende beëindiging van de arbeidsrelatie),
 • Ontwerp van de interne procesorganisatie,
 • Uitvoering van direct marketing-maatregelen (bijv. per e-mail of post),
 • Uitvoering van sweepstakes en wedstrijden
 • Uitvoering van op interesses en op gedrag gebaseerde marketing / remarketing,
 • Verwerking van contactverzoeken en communicatie (bijv. met klanten en geïnteresseerde partijen),
 • Conversiemeting (meting van de effectiviteit van marketingmaatregelen)
 • Profielopbouw (aanmaken van gebruikersprofielen)
 • Aanmaken van een gebruikersaccount,
 • Bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers)
 • Uitvoering van beveiligingsmaatregelen,
 • Serverbewaking en foutdetectie
 • Uitvoering van enquêtes en evaluaties (bijv. klantonderzoeken, productevaluaties),
 • Verstrekking en levering van overeengekomen diensten,
 • Doorsturen naar de doelwebsite in de overeenkomstige taalversie
 • Doelgroepvorming (bepalen van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of andere publicatie van content)

 

Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen

 • Kredietwaardigheidsgegevens (beslissing op basis van een kredietwaardigheidscontrole)

Relevante rechtsgrondslagen

Hieronder informeren wij u over de rechtsgrondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken. Houd er rekening mee dat naast de bepalingen van de AVG de nationale gegevensbeschermingsvoorschriften in uw of ons land van verblijf of woonplaats van toepassing kunnen zijn. Bovendien, als in individuele gevallen meer specifieke rechtsgrondslagen relevant zijn, zullen wij u hierover tijdens de respectieve verwerking informeren.

 

 • Toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG) - De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Contractuitvoering en precontractuele activiteiten (art. 6 lid 1 punt b AVG) - De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 punt c AVG) - De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
 • Gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG) - De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, en de belangen of grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene prevaleren niet.
 • Art. 9 lid 2 AVG in het kader van een sollicitatieprocedure als precontractuele of contractuele relatie - In zover bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van art. 9 lid 1 AVG (bijv. gezondheidsgegevens, zoals handicap, of etnische afkomst) aan sollicitanten in het kader van de sollicitatieprocedure worden gevraagd zodat de verwerkingsverantwoordelijke of de betrokkene zijn of haar rechten die voortvloeien uit het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebijstandsrecht kan uitoefenen en zijn of haar verplichtingen in dit verband kan nakomen, vindt de verwerking ervan plaats in overeenstemming met artikel 9, lid 2 punt b AVG. In het geval van de bescherming van vitale belangen van sollicitanten of andere personen, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 9, lid 2, punt c AVG. Voor doeleinden in verband met gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde, de beoordeling van het vermogen van de werknemer om te werken, medische diagnostiek, verpleging of behandeling in de gezondheids- of sociale sector of het beheer van systemen en diensten in de gezondheids- of sociale sector, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 9, lid 2 punt h AVG. In het geval van vrijwillige verstrekking van bijzondere categorieën gegevens, vindt de verwerking ervan plaats in overeenstemming met artikel 9, lid 2, punt a AVG.

Technische en organisatorische maatregelen

Om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te garanderen, nemen we passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en het type, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, en rekening houdend met de mogelijke kans op en de mate van de mogelijke bedreiging voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Deze maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en robuustheid van gegevens door het controleren van de fysieke en elektronische toegang, het gebruik, de invoer, de overdracht, de transmissie en de scheiding van de gegevens. Verder hebben we procedures opgesteld die de uitoefening van de rechten van betrokkenen, het wissen van gegevens en reacties op de bedreiging voor de gegevens waarborgen. We houden ook rekening met de bescherming van persoonsgegevens bij het ontwikkelen of selecteren van hardware, software en procedures in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming, door middel van technologisch ontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

Inkorting van het IP-adres: Als het voor ons mogelijk is en het niet nodig is om het volledige IP-adres op te slaan, zullen we de IP-adressen inkorten of laten inkorten. Als het IP-adres wordt ingekort, ook wel "IP-masking" genoemd, wordt het laatste octet (de laatste drie cijfers) van een IP-adres gewist (bijvoorbeeld 192.168.100.xxx). Door het IP-adres in te korten, wordt de identificatie van een persoon op basis van zijn IP-adres voorkomen of aanzienlijk bemoeilijkt.

SSL-codering (https): We gebruiken SSL-codering om uw gegevens die via ons online aanbod worden verzonden, te beschermen. U herkent dergelijke versleutelde verbindingen aan het voorvoegsel https:// in de adresregel van uw browser.

Doorgifte en openbaarmaking van persoonsgegevens

In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens kan het gebeuren dat de gegevens aan autoriteiten en organisaties, bedrijven, juridisch onafhankelijke organisaties van onze bedrijvengroep of personen worden doorgegeven of aan hen worden bekendgemaakt. De ontvangers van deze gegevens zijn bijvoorbeeld betalingsinstellingen in het kader van betalingstransacties, dienstverleners belast met IT-taken of aanbieders van diensten en content die in een website zijn geïntegreerd. In dergelijke gevallen houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en sluiten wij met de ontvangers van de gegevens gepaste orderverwerkingsovereenkomsten of andere overeenkomsten die dienen om de persoonsgegevens te beschermen.

Gegevensoverdracht binnen de bedrijvengroep

We kunnen persoonsgegevens doorgeven aan andere bedrijven binnen onze bedrijvengroep of hen toegang geven tot deze gegevens. Als deze doorgifte plaatsvindt voor administratieve doeleinden, dan is de doorgifte van de gegevens gebaseerd op ons gerechtvaardigde ondernemers- en bedrijfsbelang of vindt de doorgifte plaats indien dit noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen of indien de toestemming van de betrokkene of een wettelijke toestemming beschikbaar is.

Gegevensverwerking in derde landen

Indien we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of indien de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de doorgifte van gegevens aan andere personen, autoriteiten of organisaties, instanties of bedrijven gebeurt dit alleen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. 

Behoudens uitdrukkelijke toestemming of contractueel of wettelijk vereiste doorgifte, verwerken of laten we de gegevens alleen verwerken in derde landen met een erkende mate van bescherming van persoonsgegevens, als er zogenaamde EU-modelcontractbepalingen of andere contractuele garanties, certificeringen of bindende groepsbrede richtlijnen voor gegevensbescherming bestaan.

Gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die gegevens bevatten van bezochte websites en door een browser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie over een gebruiker op te slaan tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbod. De opgeslagen informatie kan bijvoorbeeld gaan over de taalinstellingen op een website, de inlogstatus, een winkelwagentje of de plaats waar een video is bekeken. De term “cookies” omvat ook andere technologieën die dezelfde functies als cookies vervullen (bijv. wanneer gebruikersinformatie wordt opgeslagen met behulp van online pseudoniemen, ook wel "gebruikers-ID's" genoemd).

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten cookies en functies:

 • Tijdelijke cookies (ook: session cookies of sessie-cookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk gewist nadat een gebruiker een online aanbod heeft verlaten en zijn browser heeft gesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies worden bewaard, zelfs nadat de browser is gesloten. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen of de gewenste inhoud kan direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Ook de interesses van gebruikers, die worden gebruikt voor het meten van het online bereik of voor marketingdoeleinden, kunnen in dergelijk cookie worden opgeslagen.
 • First party cookies: First party cookies worden door ons zelf geplaatst.
 • Third party cookies (ook: cookies van derde aanbieders): Third party cookies worden voornamelijk gebruikt door adverteerders (zogenaamde “third parties”) om gebruikersinformatie te verwerken.

 

 • Absoluut noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn absoluut noodzakelijk om de website te laten functioneren (bijv. om inloggegevens of andere gebruikersgegevens op te slaan of om veiligheidsredenen) en kunnen niet worden gedeactiveerd in uw systemen. U kunt uw browser zo instellen, dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u over deze cookies wordt geïnformeerd. Het is dan echter mogelijk dat sommige delen van onze website niet correct werken. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op.
 • Analyse-cookies: Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons bij het beantwoorden van de vragen welke pagina's het populairst zijn, welke het minst worden gebruikt en hoe bezoekers door de website navigeren. Alle gegevens die deze cookies verzamelen, worden geaggregeerd en zijn daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, kunnen we niet weten wanneer u onze website hebt bezocht.
 • Functionele cookies: Met deze cookies kan de website uitgebreide functionaliteit en personalisatie bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door derde aanbieders van wie we de diensten op onze website gebruiken. Als u deze cookies niet toestaat, werken sommige of al deze services mogelijk niet correct.
 • Marketing-cookies: Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website worden geplaatst. Ze kunnen door deze bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan persoonsgegevens niet rechtstreeks op, maar zijn gebaseerd op een unieke identificatie van uw browser en apparaat. Als u deze cookies niet toestaat, krijgt u minder gerichte advertenties te zien.
 • Social media-cookies: Deze cookies worden ingesteld door een aantal social media-diensten die we op onze websites gebruiken, zodat u onze inhoud kunt delen met uw vrienden en netwerken. Deze cookies kunnen uw browser op andere websites volgen en een profiel van uw interesses samenstellen. Dit kan van invloed zijn op de inhoud en berichten die u op andere websites ziet. Als u deze cookies niet toestaat, kunt u deze functies voor het delen van inhoud mogelijk niet gebruiken of zien.

 

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: De rechtsgrondslag waarop wij uw persoonsgegevens met behulp van cookies verwerken, hangt af van het feit of we al dan niet uw toestemming vragen. Als dit het geval is en u stemt in met het gebruik van cookies, dan is de wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens de gegeven toestemming. Anders worden de gegevens die met behulp van cookies worden verwerkt, verwerkt op basis van ons gerechtvaardigde belang (bijv. bij de goede en veilige werking van ons online aanbod en de verbetering ervan) of, als het gebruik van cookies noodzakelijk is, om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijn: Indien wij geen expliciete informatie over de bewaartermijn van permanente cookies verstrekken (bijv. in het kader van de informatie over cookies), dient u ervanuit te gaan dat de bewaartermijn maximaal twee jaar kan bedragen.

Verwerking met behulp van cookies op basis van toestemming (opt-in): Voordat we gegevens (laten) verwerken in het kader van het gebruik van cookies, vragen we de gebruiker om toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken door middel van een “cookie banner”. Voordat de toestemming is gegeven, kunnen echter cookies worden gebruikt die absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van ons online aanbod.

 

Cookie-instellingen/mogelijkheid tot bezwaar:

De cookie-instellingen van een website kunnen op elk moment worden gewijzigd via de cookie banner of de onderstaande link.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens
 • Betrokkenen: Gebruikers
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG), gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG)

 

Gebruikte diensten en aanbieders:

 • OneTrust: Software voor beheer van gegevensbescherming; aanbieder: OneTrust Technology Ltd., Dixon House, 1 Lloyd's Avenue, London EC3N 3DQ, Verenigd Koninkrijk; moedermaatschappij: OneTrust LLC, 1200 Abernathy Rd NE, Sandy Springs, GA 30328, Verenigde Staten; website: https://www.onetrust.com; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.onetrust.com/privacy.

 

Op deze website worden de volgende cookies gebruikt:

Commerciële en zakelijke diensten

We verwerken gegevens van onze zakelijke klanten, eindklanten en geïnteresseerde partijen (gezamenlijk "klanten" genoemd) in het kader van precontractuele, contractuele en vergelijkbare juridische relaties en gerelateerde activiteiten en in het kader van communicatie, bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden.

We verwerken deze gegevens om onze contractuele verplichtingen na te komen, om onze rechten veilig te stellen alsook voor de aan deze gegevens gekoppelde administratieve taken en de bedrijfsorganisatie. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving geven we klantgegevens alleen door aan derden voor zover dit nodig is voor de bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of met toestemming van de betrokkenen (bijvoorbeeld ook voor telecommunicatie-, transport- en andere ondersteunende diensten zoals onderaannemers, banken, fiscaal en juridisch adviseurs, betalingsdienstaanbieders of belastingautoriteiten). 

De gegevens worden in principe gewist nadat het doeleinde van de verwerking niet langer van toepassing is of vervuld is, tenzij een wettelijke bewaartermijn (bijv. fiscale en commerciële bewaartermijnen, garantieverplichtingen) een langere bewaring vereist. In dat geval worden de gegevens pas gewist nadat de bewaartermijn is verstreken. 

Voor zover we derde aanbieders of platforms gebruiken om onze diensten te verlenen, zijn de algemene voorwaarden en verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve externe aanbieders of platforms van toepassing op de relatie tussen de gebruikers en de aanbieders.

In het geval van een reparatieopdracht kunnen machinegegevens worden uitgelezen om storingen aan onze machine op te sporen en te verhelpen. 

 

Klantenaccount: Klanten kunnen een account binnen ons online aanbod aanmaken (afgekort "klantenaccount"). De klantenaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet door zoekmachines worden geïndexeerd. Als onderdeel van de registratie en de daaropvolgende aanmeldingen en het gebruik van het klantenaccount, slaan we de IP-adressen van de klanten samen met de toegangstijden op om de registratie te kunnen bewijzen en misbruik van het klantenaccount te voorkomen.

Als klanten hun klantenaccount hebben beëindigd, worden de gegevens met betrekking tot het klantenaccount gewist, tenzij deze om juridische redenen moeten worden bewaard. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij de beëindiging van zijn klantenaccount zijn gegevens te beveiligen.

Webshop en e-commerce: We verwerken de gegevens van onze klanten om hen in staat te stellen om producten, goederen en aanverwante diensten te selecteren, kopen of bestellen, en om deze te betalen en te leveren of uit te voeren.

De verplichte gegevens zijn in het order- of vergelijkbaar aankoopproces als dusdanig gemarkeerd en omvatten die gegevens die nodig zijn voor de levering of terbeschikkingstelling en voor de facturering, evenals contactgegevens om eventueel overleg te kunnen voeren.

 • Soorten verwerkte gegevens: Stamgegevens, betalings- en kredietwaardigheidsgegevens, contactgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens.
 • Betrokkenen: Zakelijke klanten, eindklanten, geïnteresseerde partijen.
 • Doeleinden van verwerking: Verstrekking en levering van overeengekomen diensten, verwerking van contactverzoeken en communicatie, inrichting van de interne procesorganisatie, uitvoering van beveiligingsmaatregelen.
 • Rechtsgrondslag: Vervulling van een contract en precontractuele activiteiten (art. 6 lid 1 punt b AVG), wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 punt c AVG), gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG).

 

Online marktplaatsen

We bieden onze diensten aan op online platforms die worden beheerd door andere aanbieders. In deze context is, naast onze Verklaring inzake gegevensbescherming, de verklaring inzake gegevensbescherming van het betreffende platform van toepassing. Dit geldt in het bijzonder voor de methoden die de platforms gebruiken voor het meten van het bereik en voor op interesses gebaseerde marketing.

 • Soorten verwerkte gegevens: Stamgegevens, betalings- en kredietwaardigheidsgegevens, contactgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens.
 • Betrokkenen: Zakelijke klanten, eindklanten, geïnteresseerde partijen.
 • Doeleinden van verwerking: Verstrekking en levering van overeengekomen diensten.
 • Rechtsgrondslag: Vervulling van een contract en precontractuele activiteiten (art. 6 lid 1 punt b AVG), gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG).

 

Gebruikte diensten en aanbieders:

 • Amazon: Online marktplaats voor e-commerce; aanbieder: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. en Amazon Media EU S.à.r.l., alle vier gevestigd te 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg en Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München (samen "Amazon Europe”); moedermaatschappij: Amazon.com, Inc., 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, VS; website: https://www.amazon.de/; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: Online marktplaats voor e-commerce; aanbieder: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Zwitserland; website: https://www.ebay.de/; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Otto marktplaats: Online marktplaats voor e-commerce; aanbieder: Otto GmbH & Co. KG, Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hamburg, Duitsland; website: https://www.otto.de; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.otto.de/datenschutz.

Betalingsdienstaanbieders

In het kader van contractuele en andere juridische relaties, gebaseerd op wettelijke verplichtingen of op basis van ons gerechtvaardigde belang, bieden we efficiënte en veilige betalingsopties aan en maken we gebruik van andere betalingsdienstaanbieders naast banken en kredietinstellingen (gezamenlijk "betalingsdienstaanbieders").

De gegevens die door de betalingsdienstaanbieders worden verwerkt, omvatten stamgegevens zoals naam en adres, bankgegevens zoals rekeningnummers of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN's en checksums, evenals contract-, som- en ontvanger-gerelateerde gegevens. De gegevens zijn nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen verwerkt en opgeslagen door de betalingsdienstaanbieders. Dienovereenkomstig ontvangen we geen rekening- of creditcardgerelateerde gegevens, alleen informatie over de bevestiging of weigering van de betaling. De gegevens kunnen onder omstandigheden door de betalingsdienstaanbieder aan kredietagentschappen worden doorgegeven. Het doel van deze doorgifte is om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

Voor betalingstransacties zijn de algemene voorwaarden en de verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing, die op de respectieve websites of transactie-applicaties kunnen worden geraadpleegd. We verwijzen daar ook naar voor meer informatie en voor het uitoefenen van het recht op intrekking, inzage en andere rechten van betrokkenen.

 • Soorten verwerkte gegevens: Stamgegevens, betalings- en kredietwaardigheidsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens.
 • Betrokkenen: Klanten, geïnteresseerde partijen.
 • Doeleinden van verwerking: Contractuele prestaties en dienstverlening.
 • Rechtsgrondslag: Vervulling van een contract en precontractuele activiteiten (art. 6 lid 1 punt b AVG), gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG).

 

Gebruikte diensten en aanbieders:

 • Amazon Payments: Betalingsdiensten; aanbieder: Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; website: https://pay.amazon.com/de; verklaring inzake gegevensbescherming: https://pay.amazon.com/de/help/201212490.
 • In het kader van contractuele en andere juridische relaties, gebaseerd op wettelijke verplichtingen of op basis van ons gerechtvaardigde belang, bieden we efficiënte en veilige betalingsopties aan en maken we gebruik van andere betalingsdienstaanbieders naast banken en kredietinstellingen (gezamenlijk "betalingsdienstaanbieders").

  De gegevens die door de betalingsdienstaanbieders worden verwerkt, omvatten stamgegevens zoals naam en adres, bankgegevens zoals rekeningnummers of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN's en checksums, evenals contract-, som- en ontvanger-gerelateerde gegevens. De gegevens zijn nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen verwerkt en opgeslagen door de betalingsdienstaanbieders. Dienovereenkomstig ontvangen we geen rekening- of creditcardgerelateerde gegevens, alleen informatie over de bevestiging of weigering van de betaling. De gegevens kunnen onder omstandigheden door de betalingsdienstaanbieder aan kredietagentschappen worden doorgegeven. Het doel van deze doorgifte is om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren. 

  Voor betalingstransacties zijn de algemene voorwaarden en de verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing, die op de respectieve websites of transactie-applicaties kunnen worden geraadpleegd. We verwijzen daar ook naar voor meer informatie en voor het uitoefenen van het recht op intrekking, inzage en andere rechten van betrokkenen.

  • Soorten verwerkte gegevens: Stamgegevens, betalings- en kredietwaardigheidsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens.
  • Betrokkenen: Klanten, geïnteresseerde partijen.
  • Doeleinden van verwerking: Verstrekking en levering van overeengekomen diensten.
  • Rechtsgrondslag: Vervulling van een contract en precontractuele activiteiten (art. 6 lid 1 punt b AVG), gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG).
 •  

  Gebruikte diensten en aanbieders:


 • Unzer: Betalingsdiensten; aanbieder: Unzer Luxembourg S.A. société anonyme, 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, Luxembourg;  website:https://unzer.com;  verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.unzer.com/de/datenschutz/.
 • Klarna/Sofort: Betalingsdiensten; aanbieder: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden; website: https://www.klarna.com/de; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.klarna.com/de/datenschutz.
 • MasterCard: Betalingsdiensten; aanbieder: Mastercard Europe NV, Tervurenlaan 198A, B-1410 Waterloo, België; website: https://www.mastercard.de/de-de.html; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html.
 • PayPal: Betalingsdiensten en -oplossingen (bijv. PayPal, PayPal Plus, Braintree); aanbieder: PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg; website: https://www.paypal.com/de; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
 • Visa: Betalingsdiensten; aanbieder: Visa Europe Services Inc., London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Groot-Brittannië; website: https://www.visa.de; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

·        ratenkauf by easyCredit: Betalingsdiensten; aanbieder: TeamBank AG Neurenberg, Beuthener Str. 25, 90471 Nürnberg, Duitsland; website: https://www.easycredit.de/; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.easycredit.de/datenschutz

·        Coface: Betalings- en verzekeringsdiensten; aanbieder: Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur SA (Coface), Isaac-Fulda-Allee 1, 55124 Mainz, Duitsland; website: https://www.coface.de/; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.coface.de/Home/Allgemeine-Informationen/Datenschutz.

·        CreditPass: Betalingsdiensten; aanbieder: creditPass GmbH, Mehlbeerenstr. 2, 82024 Taufkirchen bei München, Duitsland; website: https://creditpass.de/; verklaring inzake gegevensbescherming: https://creditpass.de/service/datenschutz/.

Kredietwaardigheidscontrole

Als we vooruitbetalingen doen of vergelijkbare economische risico's aangaan (bijv. bij bestellingen op rekening), behouden we ons het recht voor om een identiteits- en kredietwaardigheidsrapport samen te stellen voor het beoordelen van het kredietrisico op basis van wiskundig-statistische procedures van hierin gespecialiseerde dienstverleners (kredietinformatiebureaus), en dit om ons gerechtvaardigde belang te vrijwaren.

We verwerken de van de kredietinformatiebureaus ontvangen gegevens over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling in het kader van een passende discretionaire beslissing over het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de contractuele relatie. We behouden ons het recht voor om betaling op rekening of elke andere vooruitbetaling te weigeren in geval van een negatief resultaat van de kredietwaardigheidscontrole.

De beslissing om al dan niet vooruitbetalingen te accepteren, wordt in overeenstemming met artikel 22 AVG uitsluitend in individuele gevallen genomen op basis van een geautomatiseerde beslissing, die onze software neemt op basis van informatie van het kredietinformatiebureau.

Als we de uitdrukkelijke toestemming van klanten voor de kredietwaardigheidscontrole verkrijgen, vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor het kredietwaardigheidsrapport en voor de doorgifte van de gegevens van de klant aan de kredietinstellingen. Als er geen toestemming wordt verkregen, is de kredietwaardigheidscontrole gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij de veiligheid van onze betalingsvorderingen.

 

 • Soorten verwerkte gegevens: Stamgegevens, betalings- en kredietwaardigheidsgegevens, contactgegevens, contractgegevens.
 • Betrokkenen: Klanten, geïnteresseerde partijen.
 • Doeleinden van verwerking: Beoordeling van kredietwaardigheid en solvabiliteit.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG), gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG)
 • Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen: De kredietwaardigheidscontrole is een geautomatiseerd besluitvormingsproces in de zin van artikel 22 lid 2 punt a AVG.

 

Gebruikte diensten en aanbieders:

 

Verstrekking van het online aanbod en webhosting

Om ons online aanbod veilig en efficiënt te kunnen aanbieden, maken we gebruik van de diensten van webhosting-aanbieders waarvan de servers (of servers die door hen worden beheerd) toegang hebben tot het online aanbod. Voor deze doeleinden kunnen we gebruik maken van infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databaseservices evenals beveiligingsdiensten en andere IT-diensten.

De gegevens die in het kader van de levering van het hostingaanbod worden verwerkt, zijn mogelijk al die gegevens met betrekking tot de gebruikers van ons online aanbod die in het kader van het gebruik en de communicatie worden gegenereerd. Dit zijn onder andere regelmatig het IP-adres dat nodig is om de inhoud van een online aanbod naar browsers te kunnen leveren, verdere technische gegevens en alle gegevens die in ons online aanbod of onze websites worden ingevoerd.

Verzameling van toegangsgegevens (logbestanden): Elke keer dat een server wordt bezocht, worden technische gegevens verzameld, die automatisch door de browser van de gebruiker worden verzonden en in serverlogbestanden worden opgeslagen. Deze technische gegevens zijn onder andere het adres en de naam van de bezochte websites en bestanden, de datum en tijd van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina) en doorgaans ook de IP-adressen en de aanvragende aanbieder.

De serverlogbestanden kunnen enerzijds worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld om overbelasting van de server te voorkomen (vooral in het geval van vijandige aanvallen, zogenaamde DDoS-aanvallen) en anderzijds om de belasting van de server en de stabiliteit ervan te verzekeren.

Content Delivery Network: We maken gebruik van een "content delivery network" (CDN). Een CDN is een dienst waarmee de inhoud van een online aanbod, meer bepaald grote mediabestanden zoals grafieken of programmascripts, sneller en veiliger kan worden afgeleverd met behulp van regionaal verspreide servers die via het internet zijn verbonden.

 

 • Soorten verwerkte gegevens: Inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens.
 • Betrokkenen: Gebruikers
 • Doeleinden van verwerking: Verstrekking van ons online aanbod.
 • Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG).

 

Gebruikte diensten en aanbieders:

 

Zelf ontwikkelde app

We verwerken de gegevens van de gebruikers van onze applicaties voor zover deze nodig zijn om de applicaties en hun functionaliteiten aan de gebruikers te verstrekken, de veiligheid ervan te bewaken en de apps verder te kunnen ontwikkelen. We kunnen ook in overeenstemming met de wettelijke voorschriften contact opnemen met gebruikers, als communicatie vereist is voor de administratie of het gebruik van de applicaties.

Rechtsgrondslag: De verwerking van gegevens die nodig zijn voor het leveren van de functionaliteiten van de applicaties, dient om contractuele verplichtingen na te komen. Dit geldt ook als voor het beschikbaar stellen van de functies de autorisatie van de gebruiker vereist is (bijv. voor het inschakelen van apparaatfuncties). Als de verwerking van gegevens niet nodig is voor het leveren van de functionaliteiten van de applicaties, maar de beveiliging van de applicatie of onze zakelijke belangen dient (bijv. het verzamelen van gegevens met het oog op het optimaliseren van de applicatie of voor beveiligingsdoeleinden), dan gebeurt dit op basis van ons gerechtvaardigde belang. Als gebruikers uitdrukkelijk om hun toestemming voor de verwerking van hun gegevens wordt gevraagd, vindt de verwerking van de gegevens waarop de toestemming betrekking heeft, plaats op basis van de toestemming.

Commercieel gebruik: We verwerken de gegevens van de gebruikers van onze applicaties en van geregistreerde en eventuele testgebruikers (hierna gezamenlijk aangeduid als "gebruikers") om hun onze contractuele diensten te kunnen verlenen en op basis van gerechtvaardigde belangen om de veiligheid van onze applicatie te waarborgen en deze verder te kunnen ontwikkelen. De verplichte gegevens worden als zodanig gemarkeerd in de kader van het sluiten van een gebruiks-, order- of vergelijkbaar contract en kunnen die gegevens omvatten die nodig zijn voor de levering van diensten en eventuele facturering, evenals contactgegevens om eventueel overleg te kunnen voeren.

Opslag van een pseudonieme identificatiecode: Om de applicaties te kunnen leveren en hun functionaliteit te kunnen garanderen, maken we gebruik van een pseudonieme identificatiecode. Deze identificatiecode is een wiskundige waarde (d.w.z. er worden geen duidelijke gegevens zoals namen gebruikt) die is toegewezen aan een apparaat en/of aan de installatie van de applicatie die erop is geïnstalleerd. Deze identificatiecode wordt gegenereerd wanneer deze applicatie wordt geïnstalleerd, blijft opgeslagen tussen het starten van de applicatie en de updates, en wordt gewist wanneer gebruikers de applicatie van het apparaat verwijderen.

Apparaatautorisaties voor toegang tot functies en gegevens: Voor het gebruik van onze applicaties of hun functionaliteiten kunnen autorisaties nodig zijn voor toegang tot bepaalde functies van de gebruikte apparaten of tot de gegevens die zijn opgeslagen op de apparaten of die toegankelijk zijn met behulp van de apparaten. Deze autorisaties moeten standaard door de gebruikers worden verleend en kunnen op elk moment worden ingetrokken in de instellingen van de respectieve apparaten. We wijzen erop dat de weigering of intrekking van de respectieve autorisaties de functionaliteit van onze applicatie kan beïnvloeden.

Toegang tot de camera en opgeslagen opnames: Het gebruik van onze applicaties kan de verwerking van beeld- en/of video-opnames (inclusief audio-opnames) omvatten door toegang te krijgen tot de camerafunctie of tot opgeslagen opnames. Voor toegang tot de camerafuncties of opgeslagen opnames is de toestemming van de gebruiker vereist, die op elk moment kan worden ingetrokken. De verwerking van de beeld- en/of video-opnamen dient alleen om de respectieve functionaliteit van onze applicatie te bieden, volgens de beschrijving aan de gebruikers of de typische en verwachte functionaliteit.

Verwerking van opgeslagen contacten: Het gebruik van onze applicaties kan de verwerking van contactgegevens van personen in het adresboek van de gebruiker inhouden. Voor het gebruik van de contactgegevens is de toestemming van de gebruiker vereist, die op elk moment kan worden ingetrokken. Het gebruik van de contactgegevens dient alleen om de respectieve functionaliteit van onze applicatie te bieden, volgens de beschrijving aan de gebruikers, of de typische en verwachte functionaliteit. De gebruikers wordt erop gewezen dat de toestemming om de contactgegevens te verwerken moet zijn toegestaan en dat in het bijzonder natuurlijke personen hun toestemming of een andere rechtsgrondslag moeten hebben.

Gebruik van contactgegevens voor contactvergelijking: De contactgegevens die zijn opgeslagen in de contactenlijst van het apparaat kunnen worden gebruikt om te controleren of deze contacten ook onze applicatie gebruiken. Voor dit doeleinde worden de contactgegevens van de respectieve contacten geüpload naar onze server en alleen gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden.

Verwerking van locatiegegevens: In het kader van het gebruik van onze applicatie worden die locatiegegevens verwerkt die worden verzameld door het gebruikte apparaat of die anderszins door de gebruiker worden ingevoerd. Voor het gebruik van de locatiegegevens is is de toestemming van de gebruiker vereist, die op elk moment kan worden ingetrokken. Het gebruik van de locatiegegevens dient alleen om de respectieve functionaliteit van onze applicatie volgens de beschrijving aan de gebruikers te bieden.

 

 • Soorten verwerkte gegevens: Stamgegevens, meta-/communicatiegegevens, betalings- en kredietwaardigheidsgegevens, contractgegevens, beeld- en/of video-opnamen, locatiegegevens.
 • Betrokkenen: Gebruikers
 • Doeleinden van verwerking: Contractuele prestaties en dienstverlening.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG), nakoming van contracten en precontractuele activiteiten (art. 6 lid 1 punt b AVG), gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG).

Verkoop van onze zelf ontwikkelde apps via appwinkels

Wij verkopen zelfontwikkelde apps via app winkels die onafhankelijk worden beheerd door andere aanbieders en op wiens ontwerp wij geen invloed hebben. In dit verband is naast onze verklaring inzake gegevensbescherming in het bijzonder de informatie over gegevensbescherming van de betreffende app winkel van toepassing. 

 • Soorten verwerkte gegevens: Stamgegevens, betalings- en kredietwaardigheidsgegevens, contactgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens.
 • Betrokkenen: Klanten.
 • Doeleinden van verwerking: Verstrekking en levering van overeengekomen diensten.
 • Rechtsgrondslag: Vervulling van een contract en precontractuele activiteiten (art. 6 lid 1 punt b AVG), gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG).

 

Gebruikte diensten en aanbieders:

 

Registratie, aanmelding en gebruikersaccount

 1. Registratie, aanmelding en gebruikersaccount

Gebruikers kunnen een gebruikersaccount aanmaken. In het kader van de registratie worden de nodige verplichte gegevens aan de gebruikers gevraagd en met het oog op het verstrekken van het gebruikersaccount verwerkt met als rechtsgrondslag het vervullen van contractuele verplichtingen. 

Gebruikers kunnen per e-mail op de hoogte worden gebracht over processen die relevant zijn voor hun gebruikersaccount, zoals technische wijzigingen. Wanneer gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount gewist, met inachtneming van een wettelijke bewaartermijn. Het is aan de gebruikers om in geval van opzegging van hun account, hun gegevens voor het einde van het contract op te slaan. We hebben het recht om alle gebruikersgegevens die tijdens de looptijd van het contract zijn opgeslagen, onherroepelijk te wissen.

In het kader van het gebruik van onze registratie- en aanmeldfuncties en het gebruik van het gebruikersaccount, slaan we het IP-adres en de tijd van de betreffende gebruikersactie op. Deze opslag vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigde belang en dat van de gebruikers ter bescherming tegen misbruik en ander onbevoegd gebruik. Een overdracht van deze gegevens aan derden vindt niet plaats, tenzij dit nodig is om onze claims uit te oefenen of tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen.

Apparaatregistratie: Wanneer een klant onze apparaatregistratiefunctie gebruikt, worden de ingevoerde gegevens opgeslagen en gekoppeld aan het gebruikersaccount van de klant. Door het apparaat te registreren, geeft de gebruiker toestemming om deel te nemen aan enquêtes en peilingen over onze service en productkwaliteit. 

Bladwijzers: Als een klant de bladwijzerfunctie in onze webshop gebruikt, worden de ingevoerde gegevens opgeslagen en gekoppeld aan het gebruikersaccount van de klant. Het gebruik van cookies is vereist voor het aanbieden en gebruiken van de bladwijzerfunctie. De gegevens van de gebruiker uit het bladwijzers worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De gegevens van de bladwijzers worden na een jaar gewist.

 

 • Soorten verwerkte gegevens: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, meta- / communicatiegegevens.
 • Betrokkenen: Gebruikers
 • Doeleinden van verwerking: Verstrekking en levering van overeengekomen diensten, uitvoering van beveiligingsmaatregelen, verwerking van contactverzoeken en communicatie.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG), nakoming van contracten en precontractuele activiteiten (art. 6 lid 1 punt b AVG), gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG).

 

Melitta Insights

Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten in verband met het gebruik van Melitta Insights. Melitta Insights is ons privé B2B-platform voor het beheer van horeca-koffiemachines. Melitta Insights verzendt technische gegevens van compatibele apparaten voor efficiënte bewaking, controle en optimalisatie van bedrijfs- en servicegerelateerde processen. 

 

De technische bedrijfsgegevens omvatten in het bijzonder: Serienummer, systeemconfiguratie (bijv. media-uploads en -downloads, drank- en receptinstellingen), systeemlogboek (bijv. fout-, gebeurtenisberichten en berichten over lege toestand), statistieken en tellerwaarden (bijv. zetcycli, temperatuur en uitgevoerd onderhoud), gsm-gebruiksgegevens, softwareversie

 

Technische gegevens zijn in principe geen persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden alleen aangemaakt wanneer een Melitta Insights-gebruikersprofiel (primaire en / of secundaire gebruiker) wordt aangemaakt en gekoppeld aan compatibele apparaten. 

 

Persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van de contractuele relatie voor het gebruik van Melitta Insights. Na beëindiging van de contractuele relatie worden de gegevens verwijderd, tenzij een wettelijke bewaartermijn (bijv. fiscale en commerciële bewaartermijnen) een langere opslag vereist. In dat geval worden de gegevens pas gewist nadat de bewaartermijn is verstreken.

 

We behouden ons het recht voor om de link tussen het gebruikersprofiel en technische bedrijfsgegevens te verwijderen om ze in geanonimiseerde vorm te gebruiken, met name voor statistische doeleinden en om onze producten verder te ontwikkelen, zelfs nadat de contractuele relatie is beëindigd. Een persoonlijke evaluatie vindt niet plaats.

 

Persoonsgegevens worden principieel niet doorgegeven aan derden. De doorgifte gebeurt alleen aan verwerkers (dienstverleners) die door ons zijn ingeschakeld om de contractueel met de klant overeengekomen diensten te leveren, in dit geval is er een contract voor orderverwerking met de orderverwerker gesloten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen .

 

De gegevens worden in principe niet doorgegeven aan derden, tenzij wij voor de genoemde doeleinden dienstverleners (verwerkers) inschakelen of dit op een andere rechtsgrondslag is toegestaan conform art. 6 lid 1 AVG. In dergelijke gevallen houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en sluiten wij met de ontvangers van de gegevens gepaste orderverwerkingsovereenkomsten of andere overeenkomsten die dienen om de persoonsgegevens te beschermen.

 

 • Soorten verwerkte gegevens: Technische gegevens 
 • Betrokkenen: Zakelijke klanten
 • Doeleinden van verwerking: Contractuele prestaties en dienstverlening
 • Rechtsgrondslag: Vervulling van het contract en precontractuele activiteiten (art. 6 lid 1 punt b AVG)

Contact

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier, e-mail, telefoon of via social media), worden de gegevens van de vragende persoon verwerkt, voor zover dit nodig is om de contactverzoeken en eventueel gevraagde maatregelen te beantwoorden.

Het beantwoorden van contactverzoeken in het kader van contractuele of precontractuele relaties wordt uitgevoerd om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen of om (pre)contractuele vragen te beantwoorden en anderszins op basis van ons gerechtvaardigde belang bij het beantwoorden van de vragen.

 • Soorten verwerkte gegevens: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens.
 • Betrokkenen: Zakelijke klanten, eindklanten, communicatiepartners.
 • Doeleinden van verwerking: Verwerking van contactverzoeken en communicatie.
 • Rechtsgrondslag: Vervulling van een contract en precontractuele activiteiten (art. 6 lid 1 punt b AVG), gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG).

 

Gebruikte diensten en aanbieders:

 • Salesforce: Beheer van verwerking van contactverzoeken en communicatie; aanbieder: salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Duitsland; moedermaatschappij: Salesforce.com, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, VS; website: https://www.salesforce.com/de; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.salesforce.com/de/company/privacy.

Communicatie via Messenger

Wij gebruiken Messenger voor communicatiedoeleinden en vragen u daarom om de volgende informatie in acht te nemen over de functionaliteit van Messenger, over codering, over het gebruik van de communicatiemetagegevens en over uw uitschrijvingsopties.

U kunt ook op alternatieve manieren contact met ons opnemen, bijvoorbeeld per telefoon of e-mail. Gebruik de contactopties die aan u worden verstrekt of de contactopties die worden gegeven in ons online aanbod.

In het geval van end-to-end-codering van inhoud (d.w.z. de inhoud van uw bericht en bijlagen), wijzen we erop dat de communicatie-inhoud van begin tot eind versleuteld is. Dit betekent dat de inhoud van de berichten niet kan worden bekeken, ook niet door de Messenger-aanbieder zelf. Gebruik altijd de nieuwste versie van Messenger met geactiveerde codering. 

We wijzen onze communicatiepartners er echter ook op dat de Messenger-aanbieder de inhoud weliswaar niet kan zien, maar wel kan zien of en wanneer communicatiepartners met ons communiceren, evenals technische informatie over het apparaat dat door de communicatiepartner wordt gebruikt en, afhankelijk van de instellingen van hun apparaat, locatie-informatie (zogenaamde metagegevens).

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we communicatiepartners om toestemming vragen voordat we met hen communiceren via Messenger, is de rechtsgrondslag voor onze verwerking van hun gegevens hun toestemming. Overigens, als we geen toestemming vragen en u bijvoorbeeld vrijwillig contact met ons opneemt, gebruiken we Messenger voor het onderhouden van de klantenrelatie en ook in het kader van het aangaan van een contract als contractuele maatregel, en in het geval van andere geïnteresseerde partijen en communicatiepartners op basis van ons gerechtvaardigde belang bij een snelle en efficiënte communicatie en het voldoen aan de behoeften van onze communicatiepartners voor communicatie via Messenger. Verder willen we erop wijzen dat we de aan ons verstrekte contactgegevens niet eerst zonder uw toestemming naar Messenger verzenden.

Herroeping, bezwaar en wissing: U kunt uw toestemming op elk moment intrekken en op elk moment bezwaar maken tegen communicatie met ons via Messenger. In het geval van communicatie via Messenger, wissen we de berichten in overeenstemming met onze algemene wissingsrichtlijnen (d.w.z. bijvoorbeeld zoals hierboven beschreven, na het einde van contractuele relatie, in het kader van bewaartermijnen, enz.) en anders zodra we kunnen aannemen dat we alle informatie van de communicatiepartner hebben beantwoord, als er geen verwijzing naar een eerder gesprek te verwachten is en het wissen niet in strijd is met enige wettelijke bewaarplicht.

Voorbehoud van verwijzing naar andere communicatiekanalen: Om veiligheidsredenen behouden we ons het recht voor om vragen niet via Messenger te beantwoorden. Dit is het geval wanneer bijvoorbeeld contractuele bepalingen een speciale geheimhouding opleggen of wanneer een antwoord via Messenger voldoet niet aan de formele eisen. In dergelijke gevallen verwijzen we u door naar meer adequate communicatiekanalen.

 

 • Soorten verwerkte gegevens: Contactgegevens, gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens, inhoudsgegevens.
 • Betrokkenen: Communicatiepartners.
 • Doeleinden van verwerking: Verwerking van contactverzoeken en communicatie, direct marketing.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG), gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG)

 

Gebruikte diensten en aanbieders:

 

Chatbots en chatfuncties

We bieden online chats en chatbotfuncties aan als communicatiemiddel (gezamenlijk "chatdiensten" genoemd). Een chat is een online gesprek dat binnen een bepaalde tijd wordt gevoerd. Een chatbot is software die vragen van gebruikers beantwoordt of hen op de hoogte stelt van berichten. Als u onze chatfuncties gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken.

Als u onze chatdiensten binnen een online platform gebruikt, wordt uw identificatienummer ook binnen het betreffende platform opgeslagen. We kunnen ook gegevens verzamelen over welke gebruikers interactie hebben met onze chatservices en wanneer. We slaan ook de inhoud van uw gesprekken via de chatdiensten en logboekregistratie- en toestemmingsprocessen op om ze te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. 

We wijzen gebruikers erop dat de respectieve platform-aanbieder te weten kan komen dat en wanneer gebruikers communiceren met onze chatdiensten, en ook technische informatie over het apparaat dat door de gebruiker wordt gebruikt en, afhankelijk van de instellingen van hun apparaat, locatiegegevens (zogenaamde metagegevens) kan verzamelen met het oog op het optimaliseren van de respectieve diensten en om beveiligingsdoeleinden. De metagegevens van communicatie via chatdiensten (d.w.z. bijvoorbeeld de informatie over wie met wie heeft gecommuniceerd) kunnen door de respectieve platform-aanbieder, in overeenstemming met hun bepalingen, waarnaar we verwijzen voor meer informatie, worden gebruikt voor marketingdoeleinden of om advertenties weer te geven die zijn afgestemd op gebruikers.

Als gebruikers akkoord gaan met een chatbot om informatie met reguliere berichten te activeren, hebben ze de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven voor toekomstige informatie. De chatbot vertelt gebruikers hoe en met welke voorwaarden ze zich kunnen afmelden voor de berichten. Wanneer u zich afmeldt voor chatbot-berichten, worden gebruikersgegevens gewist uit de map met ontvangers van berichten.

We gebruiken de bovengenoemde gegevens om onze chatdiensten te beheren, bijvoorbeeld om gebruikers persoonlijk aan te spreken, om hun vragen te beantwoorden, om gevraagde inhoud te verzenden en ook om onze chatdiensten te verbeteren (bijvoorbeeld om chatbots de antwoorden op veelgestelde vragen te "leren" of onbeantwoorde vragen te herkennen).

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: We gebruiken de chatdiensten met als rechtsgrondslag de toestemming van de gebruikers als we voordien toestemming van de gebruikers hebben verkregen om hun gegevens te verwerken in het kader van onze chatdiensten, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat een chatbot hen regelmatig berichten stuurt. Als we chatservices gebruiken om vragen van gebruikers over onze diensten of ons bedrijf te beantwoorden, gebeurt dit voor contractuele en precontractuele communicatie. We gebruiken chatdiensten ook op basis van ons gerechtvaardigde belang bij het optimaliseren van de chatdiensten, hun economische levensvatbaarheid en het versterken van de positieve gebruikerservaring.

Herroeping, bezwaar en wissing: U kunt uw toestemming op elk moment intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens in het kader van onze chatdiensten.

 

 • Soorten verwerkte gegevens: Contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens.
 • Betrokkenen: Communicatiepartners, gebruikers.
 • Doeleinden van verwerking: Verwerking van contactverzoeken en communicatie, direct marketing, bereikmeting, remarketing, profilering, conversiemeting.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG), gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG)

 

Gebruikte diensten en aanbieders:

 • Amazon Alexa: Spraakassistent; aanbieder: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. en Amazon Media EU S.à.r.l., alle vier gevestigd te 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, en Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München (samen "Amazon Europe”); moedermaatschappij: Amazon.com, Inc., 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, VS; website: https://developer.amazon.com/de/alexa; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • Google Home-assistent: Spraakassistent; aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://assistant.google.com; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/; VGV gegevensbescherming Google Home Assistant: https://support.google.com/googlenest/answer/7072285.

Push-berichten

Met toestemming van de gebruiker kunnen we zogenaamde “push-berichten" naar de gebruikers sturen. Dit zijn berichten die op de schermen, apparaten of in de browsers van de gebruikers worden weergegeven, ook als onze online dienst niet actief wordt gebruikt. 

Om zich te registreren voor de push-berichten, moeten gebruikers de vraag in hun browser of apparaat over het ontvangst van push-berichten, bevestigend beantwoorden. Dit toestemmingsproces wordt gedocumenteerd en opgeslagen. 

De push-berichten kunnen nodig zijn om aan contractuele verplichtingen te voldoen (bijv. technische en organisatorische informatie die relevant is voor het gebruik van ons online aanbod) en worden anders, tenzij specifiek hieronder vermeld, verzonden op basis van de toestemming van de gebruiker. Gebruikers kunnen de ontvangst van push-berichten op elk moment wijzigen met behulp van de meldingsinstellingen van hun respectieve browser of van hun eindapparaat.

Push-berichten met reclame: De push-berichten die we sturen, kunnen promotionele informatie bevatten. De promotionele push-berichten worden verwerkt met als rechtsgrondslag de toestemming van de gebruiker. 

 

 • Doeleinden van verwerking: Verstrekking en levering van overeengekomen diensten, direct marketing.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG), uitvoering van het contract en precontractuele activiteiten (art. 6 lid 1 punt b AVG).

 

Gebruikte diensten en aanbieders:

Videoconferenties, online vergaderingen, webinars en het delen van beeldschermen

We gebruiken platforms en applicaties van andere aanbieders (hierna "externe aanbieders" genoemd) voor het houden van video- en audioconferenties, webinars en andere soorten video- en audiovergaderingen. 

In dit verband worden gegevens van de communicatiedeelnemers verwerkt en opgeslagen op de servers van de derde aanbieders, voor zover deze servers deel uitmaken van communicatieprocessen met ons. Deze gegevens kunnen meer bepaald registratie- en contactgegevens, visuele en vocale bijdragen, vermeldingen in chats en gedeelde scherminhoud omvatten.

Indien gebruikers in de loop van communicatie, zakelijke of andere relaties met ons worden doorverwezen naar derde aanbieders of hun software of platforms, dan kunnen de derde aanbieders gebruiksgegevens en metagegevens verwerken voor beveiligingsdoeleinden, service-optimalisatie of marketingdoeleinden. Daarom vragen wij u om de informatie over gegevensbescherming van de betreffende derde aanbieder in acht te nemen.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we gebruikers om hun toestemming vragen om derde aanbieders of bepaalde functies te gebruiken (bijv. toestemming voor het opnemen van gesprekken), dan gebeurt de verwerking met als rechtsgrondslag de toestemming van de gebruikers. Bovendien kan het gebruik ervan deel uitmaken van onze precontractuele of contractuele diensten, op voorwaarde dat in dit verband het gebruik van derde aanbieders is overeengekomen. Anders worden de gebruikersgegevens verwerkt met als rechtsgrondslag ons gerechtvaardigde belang bij een efficiënte en veilige communicatie met onze communicatiepartners. 

 • Soorten verwerkte gegevens: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens.
 • Betrokkenen: Sollicitanten, werknemers, communicatiepartners, gebruikers.
 • Doeleinden van verwerking: Verstrekking en levering van overeengekomen diensten, verwerking van contactverzoeken en communicatie, inrichting van de interne procesorganisatie.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG), nakoming van contracten en precontractuele activiteiten (art. 6 lid 1 punt b AVG), gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG).

 

Gebruikte diensten en aanbieders:

 

Muziek en podcasts

We gebruiken muziekhosting- en analyse-diensten van externe aanbieders om onze audiocontent ter beschikking te stellen voor het beluisteren of downloaden ervan en om statistische informatie te verkrijgen over het ophalen van de audiocontent.

 

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens
 • Betrokkenen: Gebruikers
 • Doeleinden van verwerking: Bereikmeting, profilering.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG), gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG)

 

Gebruikte diensten en aanbieders:

 

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure vereist dat sollicitanten ons die gegevens verstrekken die nodig zijn voor hun beoordeling en selectie. De benodigde informatie is te vinden in de functiebeschrijving of, in het geval van online formulieren, uit de vragen daar. 

De vereiste informatie omvat in principe persoonsgegevens zoals naam, adres, een contactmethode en bewijs van de vereiste kwalificaties voor een functie. 

Sollicitanten kunnen hun sollicitaties standaard via een online formulier naar ons verzenden. De gegevens worden versleuteld en naar ons verzonden in overeenstemming met de nieuwste technologie. 

Voor het zoeken naar sollicitanten, het indienen van sollicitaties en het selecteren van sollicitanten, kunnen we gebruik maken van sollicitantenbeheers- of wervingssoftware en verwante platforms en diensten van derde aanbieders in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Verwerking van bijzondere categorieën gegevens: Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van art. 9 lid 1 AVG (bijv. gezondheidsgegevens zoals handicap of etnische afkomst) van sollicitanten worden gevraagd, zodat de verwerkingsverantwoordelijke of de betrokkene zijn of haar rechten op basis van het arbeidsrecht, het socialezekerheids- en socialebijstandsrecht kan uitoefenen en aan zijn of haar verplichtingen in dit opzicht kan voldoen, vindt de verwerking ervan plaats in overeenstemming met artikel 9, lid 2, punt b AVG. In het geval van de bescherming van de vitale belangen van de sollicitant of van andere personen, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met art. 9 lid 2 punt c AVG. Ten behoeve van de gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid, voor medische diagnostiek, voor verpleging of behandeling in de gezondheids- of sociale sector of voor het beheer van systemen en diensten in de gezondheids- of sociale sector, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met art. 9 lid 2 punt h AVG. In het geval van een bekendmaking van de bijzondere categorieën gegevens op basis van vrijwillige toestemming, worden deze verwerkt op basis van artikel 9, lid 2, punt a AVG.

Wissen van gegevens: Als de sollicitatie succesvol is, kunnen we de gegevens die door de sollicitanten zijn verstrekt, verwerken voor de doeleinden van de arbeidsrelatie. Als de sollicitatie niet succesvol is, dan worden de gegevens van de sollicitant gewist. De gegevens van de sollicitant worden ook gewist als een sollicitatie wordt ingetrokken, waartoe sollicitanten op elk moment gerechtigd zijn. Het wissen gebeurt, onder voorbehoud van een gerechtvaardigde intrekking door de sollicitant, uiterlijk na het verstrijken van een termijn van twaalf maanden, zodat we eventuele vervolgvragen over de sollicitatie kunnen beantwoorden en kunnen voldoen aan onze bewijsverplichtingen uit de wettelijke voorschriften inzake gelijke behandeling van sollicitanten. Facturen voor eventuele vergoeding van reiskosten worden gearchiveerd in overeenstemming met de belastingwetgeving.

Opname in een kandidatenpool: Opname in een kandidatenpool, indien aangeboden, gebeurt met toestemming als rechtsgrondslag. Sollicitanten worden erover geïnformeerd dat hun toestemming voor opname in de talentenpool vrijwillig is, dat dit geen invloed heeft op het huidige sollicitatieproces en dat ze hun toestemming op elk moment voor de toekomst kunnen intrekken.

Doorgeven van de sollicitatiedocumenten: De sollicitatiedocumenten worden, indien aangeboden, op basis van toestemming doorgegeven aan een ander Melitta-bedrijf. Doorgeven is alleen mogelijk als de oorspronkelijke sollicitatie van de sollicitant niet succesvol was maar de sollicitant geschikt blijkt voor een andere vacature. Sollicitanten worden erop gewezen dat hun toestemming voor de openbaarmaking van de sollicitatiedocumenten vrijwillig is en dat ze hun toestemming op elk moment voor de toekomst kunnen intrekken.

Duur van het bewaren van gegevens in de sollicitanten-pool: 24 maanden

 

 • Soorten verwerkte gegevens: Sollicitatiegegevens, stamgegevens, gebruiksgegevens, meta- / communicatiegegevens, sociale gegevens.
 • Betrokkenen: Sollicitanten, werknemers.
 • Doeleinden van verwerking: Sollicitatieprocedures (inclusief verantwoording en eventuele daaropvolgende uitvoering en eventuele daaropvolgende beëindiging van de arbeidsrelatie).
 • Rechtsgrondslag: Contractuitvoering en precontractuele activiteiten (art. 6 lid 1 punt b AVG), bijzondere categorieën persoonsgegevens (art. 9 lid 2 AVG)

 

Gebruikte diensten en aanbieders:

 • talentsconnect: Wervingsplatform en -diensten; aanbieder: talentsconnect AG, Niehler Straße 104, Aufgang B, 2. Etage, 50733 Köln, Duitsland; website: www.talentsconnect.com; verklaring inzake gegevensbescherming: www.talentsconnect.com/privacy

Cloud-diensten

Wij gebruiken softwarediensten (zogenaamde “cloud-diensten", ook wel "software-as-a-service" genoemd) die toegankelijk zijn via internet en draaien op de servers van hun aanbieders en dit voor de volgende doeleinden: documentopslag en -beheer, agendabeheer, verzenden van e-mails, spreadsheets en presentaties, uitwisselen van documenten, bestanden, inhoud en informatie met specifieke ontvangers of het publiceren van websites, formulieren of andere inhoud en informatie, evenals chatten en deelnemen aan audio- en videoconferenties.

In deze context kunnen persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen op de servers van de aanbieder, voor zover deze deel uitmaken van interacties met ons of anderszins door ons worden verwerkt zoals beschreven in deze Verklaring inzake gegevensbescherming. Deze gegevens kunnen met name stamgegevens en contactgegevens van gebruikers, gegevens over transacties, contracten, andere processen en hun inhoud omvatten. De aanbieders van cloud-diensten verwerken ook gebruiksgegevens en metagegevens die ze gebruiken voor beveiligingsdoeleinden en voor service-optimalisatie.

Als we met behulp van de cloud-diensten voor andere gebruikers of openbaar toegankelijke websites formulieren of andere documenten en inhoud aanbieden, kunnen de aanbieders cookies op de apparaten van de gebruikers opslaan voor bereikmeting of om bladwijzers voor gebruikersinstellingen (bijv. in het geval van mediabesturing) te maken of om ze op te slaan.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we toestemming vragen voor het gebruik van de cloud-diensten, is de rechtsgrondslag voor de verwerking deze toestemming. Bovendien kan het gebruik ervan deel uitmaken van onze precontractuele of contractuele diensten, op voorwaarde dat in deze context het gebruik van cloud-diensten is overeengekomen. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van ons gerechtvaardigde belang bij efficiënte en veilige administratie- en samenwerkingsprocessen.

 

 • Soorten verwerkte gegevens: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens.
 • Betrokkenen: Klanten, geïnteresseerde partijen, werknemers, communicatiepartners.
 • Doeleinden van verwerking: Ontwerp van de interne procesorganisatie.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG), nakoming van contracten en precontractuele activiteiten (art. 6 lid 1 punt b AVG), gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG).

 

Gebruikte diensten en aanbieders:

 

Nieuwsbrieven en elektronische meldingen

Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvanger of met wettelijke toestemming. 

Om u aan te melden voor onze nieuwsbrieven is het doorgaans voldoende om uw e-mailadres op te geven. We kunnen u wel vragen om een naam op te geven om u persoonlijk aan te spreken in de nieuwsbrief, of om nadere informatie te verstrekken als dit nodig is voor de doeleinden van de nieuwsbrief. 

Door u aan te melden voor de nieuwsbrief, bevestigt u dat u minstens 16 jaar oud bent.

“Double opt-in”-procedure: De aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats volgens een zogenaamde “double opt-in”-procedure. Na registratie ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met het e-mailadres van iemand anders. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden gelogd om het aanmeldingsproces conform de wettelijke voorschriften te kunnen bewijzen. Dit omvat het opslaan van het tijdstip van registratie en bevestiging, evenals het IP-adres. 

Wissing en beperking van de verwerking: Om een eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen, kunnen we op basis van ons gerechtvaardigde belang de afgemelde e-mailadressen maximaal twee jaar bewaren voordat we ze wissen. De verwerking van deze gegevens gebeurt uitsluitend met als doeleinde een mogelijke verdediging tegen claims. In het geval van verplichtingen inzake de permanente inachtneming van het recht op bezwaar, behouden wij ons het recht voor om het e-mailadres alleen voor dit doeleinde in een zwarte lijst op te slaan.

Het loggen van het registratieproces vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigde belang om te bewijzen dat het correct is verlopen. Als we een dienstverlener opdracht geven om e-mails te verzenden, gebeurt dit op basis van ons gerechtvaardigde belang bij een efficiënt en veilig mailsysteem.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: De nieuwsbrief wordt verzonden op basis van de toestemming van de ontvanger of, als toestemming niet vereist is, op basis van ons gerechtvaardigde belang bij direct marketing, indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld in het geval van bestaande klanten. Als we een dienstverlener opdracht geven om e-mails te verzenden, gebeurt dit op basis van ons gerechtvaardigde belang. Het registratieproces voor de nieuwsbrief wordt opgeslagen op basis van ons gerechtvaardigde belang om te bewijzen dat dit in overeenstemming met de wet is uitgevoerd.

Inhoud: Nieuws en informatie over ons en de Melitta-groep, onze diensten, promoties, sweepstakes/wedstrijden, aanbiedingen en producten.

Analyse en succesmeting: Onze nieuwsbrieven kunnen een zogenaamde “web beacon" bevatten, dat wil zeggen een bestand in pixelformaat dat wordt opgehaald van onze server wanneer de nieuwsbrief wordt geopend of, als we een verzendingsdienstverlener gebruiken, vanaf zijn server. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. 

Deze gegevens worden gebruikt om de technische en inhoud van onze nieuwsbrief te verbeteren op basis van de technische gegevens van de doelgroepen en hun leesgedrag. Deze analyse omvat ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. De evaluaties dienen om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om verschillende inhoud te verzenden in overeenstemming met de interesses van onze gebruikers.

De evaluatie van de nieuwsbrief en de meting van het succes vindt, onder voorbehoud van de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, plaats op basis van ons gerechtvaardigde belang met het oog op het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van de gebruikers dient.

Een afzonderlijke intrekking van de prestatiemeting is niet mogelijk. In dat geval moet het gehele nieuwsbriefabonnement worden opgezegd of moet er bezwaar tegen de nieuwsbrief worden aangetekend.

 

 • Soorten verwerkte gegevens: Stamgegevens, contactgegevens, meta-/- / communicatiegegevens, gebruiksgegevens.
 • Betrokkenen: Communicatiepartners.
 • Doeleinden van verwerking: Directe marketing.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG), gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG)
 • Uitschrijvingsopties (opt-out): U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken of bezwaar aantekenen tegen verdere ontvangst. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om u uit te schrijven op de nieuwsbrief.

 

Gebruikte diensten en aanbieders:

Marketingcommunicatie via e-mail, post, fax of telefoon

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van marketingcommunicatie, die plaatsvindt via verschillende kanalen zoals e-mail, telefoon, post of fax, volgens de wettelijke voorschriften.

De ontvangers hebben te allen tijde het recht om hun toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen marketingcommunicatie.

Na intrekking of bezwaar kunnen we de gegevens die nodig zijn om de toestemming te bewijzen maximaal twee jaar bewaren op basis van ons gerechtvaardigde belang, voordat we ze wissen. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt met als doeleinde een mogelijke verdediging tegen juridische claims.

 

 • Soorten verwerkte gegevens: Stamgegevens, contactgegevens.
 • Betrokkenen: Communicatiepartners.
 • Doeleinden van verwerking: Directe marketing.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG), gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG)

 

Sweepstakes en wedstrijden

We verwerken persoonsgegevens van deelnemers aan sweepstakes en wedstrijden (hierna afgekort: “sweepstakes”) alleen in overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingsregels, voor zover de verwerking contractueel vereist is voor de verstrekking en afhandeling van de sweepstakes, de deelnemers hebben ingestemd met de verwerking of de verwerking ons gerechtvaardigde belang dient (bijv. de veiligheid van de sweepstake of de bescherming van onze belangen tegen misbruik door de mogelijke verzameling van IP-adressen bij het toesturen van de inzendingen).

Indien de inzendingen van de deelnemers worden gepubliceerd in het kader van de wedstrijd (bijv. in het kader van een afstemming of presentatie van de inzendingen of winnaars of voor de verslaggeving over de wedstrijd), wijzen we erop dat de namen van de deelnemers ook in deze context gepubliceerd kunnen worden. Deelnemers kunnen hier te allen tijde bezwaar tegen maken. Indien een deelnemer bezwaar maakt tegen de publicatie, kan ook het contract tussen de organisator en de deelnemer aflopen en daarmee het recht op deelname aan de wedstrijd. Meer informatie is te vinden in de respectieve deelnamevoorwaarden.

Indien de wedstrijd plaatsvindt binnen een online platform of een sociaal netwerk (bijv. Facebook of Instagram, hierna “online platform" genoemd), zijn ook de gebruiks- en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve platforms van toepassing. In deze gevallen willen we erop wijzen dat wij verantwoordelijk zijn voor de informatie die door de deelnemers wordt verstrekt in het kader van de sweepstake of wedstrijd en dat aanvragen met betrekking tot de sweepstake naar ons moeten worden gericht.

De gegevens van de deelnemers worden gewist zodra de wedstrijd voorbij is en de gegevens niet langer nodig zijn. De gegevens van de deelnemers worden in principe uiterlijk 6 maanden na afloop van de wedstrijd gewist. De gegevens van de winnaars kunnen langer worden bewaard, om bijvoorbeeld vragen over de prijzen te beantwoorden of om de prijzen te kunnen verstrekken. De bewaartermijn is in dit geval afhankelijk van het soort prijs en bedraagt bijvoorbeeld maximaal drie jaar voor artikelen of diensten, om garantiegevallen te kunnen afhandelen. Bovendien kunnen de gegevens van de deelnemers langer worden bewaard, bijvoorbeeld in de vorm van berichtgeving over de concurrentie in online en offline media.

Als gegevens ook voor andere doeleinden in het kader van de wedstrijd zijn verzameld, zijn de verwerking en de bewaartermijn ervan gebaseerd op de verklaring inzake gegevensbescherming voor dit gebruik (bijvoorbeeld in het geval van aanmelding voor de nieuwsbrief als onderdeel van een wedstrijd).

De individuele deelnamevoorwaarden en verklaringen inzake gegevensbescherming zijn gekoppeld voor de respectieve sweepstakes of wedstrijden.

 

 • Soorten verwerkte gegevens: Stamgegevens, inhoudsgegevens.
 • Betrokkenen: Deelnemers.
 • Doeleinden van verwerking: Het houden van sweepstakes en wedstrijden.
 • Rechtsgrondslag: Vervulling van het contract en precontractuele activiteiten (art. 6 lid 1 punt b AVG).

 

Enquêtes

De opiniepeilingen en enquêtes die door ons worden uitgevoerd (hierna “enquêtes" genoemd) worden anoniem beoordeeld. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zover dit nodig is voor de verstrekking en technische uitvoering van de enquêtes (bijv. verwerking van het IP-adres om de enquête in de browser van de gebruiker weer te geven of om de enquête te laten hervatten met behulp van een tijdelijke cookie (sessie-cookie) of als de gebruikers hebben ingestemd.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we de deelnemers om toestemming vragen om hun gegevens te verwerken, is de rechtsgrondslag voor de verwerking hun toestemming. Voor het overige is de verwerking van de gegevens van de deelnemers gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij het uitvoeren van een objectief onderzoek.

 

 • Soorten verwerkte gegevens: Contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens.
 • Betrokkenen: Communicatiepartners, gebruikers.
 • Doeleinden van verwerking: Verwerking van contactverzoeken en communicatie, direct marketing, bereikmeting, uitvoeren van enquêtes en evaluaties.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG), gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG)

 

Gebruikte diensten en aanbieders:

Bereikmeting en websitetracking

Bereikmeting en websitetracking wordt gebruikt om de bezoekersstromen naar ons online aanbod te evalueren en kan gedrag, interesses of demografische gegevens over bezoekers, zoals leeftijd of geslacht, als pseudonieme waarden bevatten. Met behulp van de bereikanalyse kunnen we bijvoorbeeld zien op welk moment ons online aanbod of de functies of inhoud ervan het vaakst worden gebruikt of mensen uitnodigen om ze opnieuw te gebruiken. We kunnen ook nagaan op welke gebieden optimalisatie nodig is. 

Naast bereikmeting kunnen we ook testmethoden gebruiken, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of de componenten ervan te testen en optimaliseren.

Voor deze doeleinden kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt en opgeslagen in cookies. Deze informatie omvat bijvoorbeeld bekeken inhoud, bezochte websites en elementen die daar worden gebruikt, evenals technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Als gebruikers hebben ingestemd met het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen deze ook worden verwerkt, afhankelijk van de aanbieder.

Ook de IP-adressen van de gebruikers worden opgeslagen. We gebruiken echter een IP-maskeerproces, d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten, om gebruikers te beschermen. Over het algemeen worden in het kader van de bereikmeting, A/B-testen en optimalisatie geen duidelijke gegevens van de gebruiker, zoals e-mailadressen of namen, opgeslagen maar pseudoniemen. Noch wij noch de aanbieders van de gebruikte software kennen de werkelijke identiteit van de gebruikers, alleen de informatie die is opgeslagen in hun profielen.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we gebruikers om hun toestemming vragen om derde aanbieders te gebruiken, is de rechtsgrondslag voor de verwerking de toestemming van de gebruikers. Anders worden de gebruikersgegevens verwerkt op basis van ons gerechtvaardigde belang bij efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten. 

Instellingen/mogelijkheid tot bezwaar: 

U kunt uw instellingen met betrekking tot de toegestane cookie-categorieën op elk moment wijzigen via de onderstaande link.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens
 • Betrokkenen: Gebruikers
 • Doeleinden van verwerking: Bereikmeting, serverbewaking en foutdetectie, uitvoering van A/B-tests.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG), gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG)

 

Gebruikte diensten en aanbieders:

 • Firebase: Google Firebase is een platform voor ontwikkelaars van applicaties (afgekort “apps”) voor mobiele apparaten en websites. Google Firebase biedt een scala aan functies om apps te testen, hun functionaliteit te bewaken en te optimaliseren (die worden getoond op de volgende overzichtspagina: https://firebase.google.com/products). De functies omvatten onder meer het opslaan van apps inclusief persoonsgegevens van de applicatiegebruikers, bijvoorbeeld inhoud die door u is gemaakt of informatie met betrekking tot uw interactie met de apps (zogenaamde "cloud computing"). Google Firebase biedt ook interfaces die interactie tussen de gebruikers van de app en andere diensten mogelijk maken, bijv. authenticatie met behulp van services zoals Facebook, Twitter of met behulp van een e-mailwachtwoordcombinatie; aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://firebase.google.com; verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Optimize: Gebruik van Google Analytics-gegevens om delen van ons online aanbod te verbeteren en om onze marketingmaatregelen beter af te stemmen op de potentiële interesses van gebruikers; aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://optimize.google.com; verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy; uitschrijvingsopties (opt-out): Opt-out-plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, instellingen voor het weergeven van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Google Tag Manager: Google Tag Manager is een oplossing waarmee we zogenaamde websitetags via een interface kunnen beheren en zo andere diensten (bv. Google Analytics) in ons online aanbod kunnen integreren. Deze diensten worden elders in deze verklaring inzake gegevensbescherming gedocumenteerd. De Tag Manager maakt dus zelf geen gebruikersprofielen aan en slaat geen cookies op. Google achterhaalt alleen het IP-adres van de gebruiker, wat nodig is om Google Tag Manager uit te voeren. Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.com; verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy.
 • Hotjar: Bereikmeting; aanbieder: Hotjar Ltd., 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta ; website: https://www.hotjar.com; veiligheidsmaatregelen: IP-maskering (pseudonimisering van het IP-adres); verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. Cookie-richtlijn: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information; uitschrijvingsopties (opt-out): https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.
 • Matomo (zonder cookies): Matomo is een webanalyse-software die zonder cookies wordt gebruikt en waarin terugkerende gebruikers worden herkend met behulp van een zogenaamde „digitale vingerafdruk“, die anoniem wordt opgeslagen en elke 24 uur wordt gewijzigd. Met de digitale vingerafdruk worden gebruikersbewegingen binnen ons online aanbod met behulp van gepseudonimiseerde IP-adressen in combinatie met browserinstellingen van gebruikers zodanig geregistreerd dat er geen conclusies kunnen worden getrokken over de identiteit van individuele gebruikers. 

Aanbieder / website: https://matomo.org.

Online marketing

We verwerken persoonsgegevens voor onlinemarketingdoeleinden, waaronder meer bepaald de presentatie van advertenties en andere inhoud (gezamenlijk aangeduid als "inhoud") op basis van de potentiële interesses van gebruikers en het meten van hun doeltreffendheid. 

Voor deze doeleinden kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt en opgeslagen in cookies. Deze informatie omvat bijvoorbeeld bekeken inhoud, bezochte websites en elementen die daar worden gebruikt, evenals technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Als gebruikers hebben ingestemd met het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen deze ook worden verwerkt, afhankelijk van de aanbieder.

Ook de IP-adressen van de gebruikers worden opgeslagen. We gebruiken echter een IP-maskeerproces, d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten, om gebruikers te beschermen. Over het algemeen worden in het kader van de online marketing geen duidelijke gebruikersgegevens zoals e-mailadressen of namen opgeslagen, maar pseudoniemen. Noch wij noch de aanbieders van de gebruikte software kennen de werkelijke identiteit van de gebruikers, alleen de informatie die is opgeslagen in hun gebruikersprofielen.

De gebruikersprofielen kunnen later doorgaans ook op andere websites die hetzelfde online marketingproces gebruiken, worden uitgelezen en geanalyseerd met het oog op het weergeven van inhoud en ook worden aangevuld met aanvullende gegevens en opgeslagen op de server van de onlinemarketingaanbieder.

Bij wijze van uitzondering kunnen duidelijke gegevens aan gebruikersprofielen worden toegewezen, wanneer de gebruikers bijvoorbeeld leden van een sociaal netwerk zijn waarvan we het onlinemarketingproces gebruiken en dat de profielen van de gebruikers met de bovengenoemde informatie verbindt. Doorgaans hebben gebruikers aanvullende gebruiksovereenkomsten gesloten met de aanbieders van de sociale netwerken, meestal door hun toestemming te geven bij de registratie bij het sociale netwerk. In principe hebben we alleen toegang tot samengevatte statistische informatie over het succes van onze advertenties. In het kader van zogenaamde conversiemetingen kunnen we echter nagaan welke van onze onlinemarketingprocessen tot een zogenaamde conversie hebben geleid, bijvoorbeeld tot een contract met ons. De conversiemeting wordt uitsluitend gebruikt om het succes van onze marketingmaatregelen te analyseren. Wij hebben geen invloed op de procedures voor de verwerking van persoonsgegevens bij de betreffende aanbieder en verwijzen dienovereenkomstig naar de betreffende verklaring inzake gegevensbescherming van de aanbieder.

Tenzij anders vermeld, dient te worden opgemerkt dat de gebruikte cookies gedurende een periode van twee jaar worden bewaard.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Indien we gebruikers om hun toestemming vragen voor het gebruik van derde aanbieders, is deze toestemming de wettelijke basis voor de verwerking van gegevens. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van ons gerechtvaardigde belang (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). 

Google Analytics: We gebruiken Google Analytics om de advertenties die binnen de advertentieservices van Google en zijn partners worden geplaatst, alleen weer te geven aan die gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten op basis van de bezochte websites) die we naar Google verzenden (zogenaamde “remarketing" of "Google Analytics-doelgroepen"). Met behulp van remarketingdoelgroepen willen we er ook voor zorgen dat onze advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van de gebruikers.

Google Universal Analytics: We gebruiken Google Analytics in de vorm van Universal Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/2790010?hl=de&ref_topic=6010376)). "Universal Analytics" verwijst naar een proces van Google Analytics waarbij de gebruikersanalyse wordt uitgevoerd op basis van een pseudonieme gebruikers-ID en waarmee een pseudoniem profiel van de gebruiker wordt samengesteld met informatie over het gebruik van verschillende apparaten (zogenaamde “cross-device-tracking").

Facebook-pixel: Met behulp van de Facebook-pixel is Facebook enerzijds in staat de bezoekers van ons online aanbod te bepalen als doelgroep voor de presentatie van advertenties ("Facebook-advertenties"). Dienovereenkomstig gebruiken we Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die gebruikers op Facebook en binnen de diensten van de partners die samenwerken met Facebook ("Audience Network” https://www.facebook.com/audiencenetwork/), die ook interesse in ons online aanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken hebben vertoond (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten die kunnen worden gezien vanaf de bezochte websites), die we naar Facebook verzenden ("Custom Audiences”). Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden begrijpen door na te gaan of gebruikers naar onze website zijn doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt ("conversiemeting").

Samen met Facebook zijn we „gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke“ (Joint-Controller). Hiervoor hebben we een speciale overeenkomst met Facebook gesloten, waarin met name is geregeld welke verplichtingen Facebook moet nakomen en waarin Facebook heeft ingestemd om de rechten van de betrokkenen na te komen.

Uitgebreide vergelijking voor de Facebook-pixel: Bij gebruik van de Facebook-pixel kan de extra functie "Uitgebreide vergelijking" worden gebruikt. In deze context kunnen gegevens zoals e-mailadressen of Facebook-ID's van de gebruikers, in gecodeerde vorm naar Facebook worden verzonden om doelgroepen te creëren.

Facebook-doelgroepvorming via data-upload: In dit proces worden gegevens zoals e-mailadressen of Facebook-ID's van de gebruikers, in gecodeerde vorm geüpload naar Facebook met behulp van een bestand. Het uploadproces wordt gebruikt om advertenties weer te geven aan die mensen van wie de gebruikersprofielen zijn geüpload en die ook een gebruikersprofiel op Facebook hebben. We willen ervoor zorgen dat onze advertenties alleen worden getoond aan gebruikers die geïnteresseerd zijn in onze informatie en diensten.

 

Adform: We gebruiken Adform, dat gegevens verzamelt voor analyse-, marketing- en optimalisatiedoeleinden en ons daarmee helpt om onze marketingmaatregelen, onze website of onze app te verbeteren. De verzamelde gegevens worden door Adform gebruikt om advertentiecontacten en klikken op advertenties te koppelen aan het resulterende gebruik van onze website of app. Op deze manier kunnen we bepalen of gebruikers die onze advertenties hebben gezien, onze website of app bezoeken en in welke producten ze geïnteresseerd zijn. Dit helpt ons om ons advertentiebudget efficiënter in te zetten. De verzamelde gegevens kunnen ook door ons worden gebruikt om advertenties weer te geven op basis van uw interesses (bijv. bekeken producten). Voor het verzamelen van gegevens, pseudonieme online identificatienummers (online ID) zoals cookie-ID's, IP-adressen, apparaat-ID's, advertentie-ID/IDFA (bijv. op Android- of Apple-smartphones) worden gebruikt. Hier worden geen duidelijke gebruikersgerelateerde gegevens zoals naam of adres opgeslagen. Alle ID's die door Adform worden gebruikt, maken alleen de herkenning van uw apparaat, uw internetbrowser of de gebruikte app mogelijk. De verzamelde gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren als gebruiker van onze website. 

Bilendi: Het gebruik van de pixel dient om het aantal impressies van onze paneldeelnemers te meten.

Instellingen/mogelijkheid tot bezwaar: U kunt uw instellingen met betrekking tot de toegestane cookie-categorieën op elk moment wijzigen via de onderstaande link.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens, locatiegegevens.
 • Betrokkenen: Gebruikers, geïnteresseerde partijen, klanten, communicatiepartners.
 • Doeleinden van verwerking: Remarketing, op interesses gebaseerde en gedragsgerichte marketing / remarketing, profilering, conversiemeting, bereikmeting, doelgroepvorming, direct marketing.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG), gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG)
 • Uitschrijvingsopties (opt-out): We verwijzen naar de informatie over gegevensbescherming van de respectieve aanbieders en de uitschrijvingsopties van de aanbieders. Als er geen expliciete mogelijkheid van uitschrijving is gegeven, bestaat de mogelijkheid om cookies uit te schakelen in de browserinstellingen. Dit kan echter de functies van ons online aanbod beperken. We wijzen daarom ook op de volgende uitschrijvingsopties, die voor de betreffende regio's worden aangeboden:

a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu

b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices

c) VS: https://www.aboutads.info/choices

d) Regio-overschrijdend: https://optout.aboutads.info.

 

Gebruikte diensten en aanbieders:

 • Google Tag Manager: Google Tag Manager is een oplossing waarmee we websitetags via een interface kunnen beheren en zo andere diensten in ons online aanbod kunnen integreren. De Tag Manager zelf, die de tags implementeert, verwerkt geen persoonsgegevens van gebruikers. Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers wordt verwezen naar de onderstaande informatie over de gebruikte Google-services. Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.com; verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Analytics: Online marketing en bereikmeting; aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy; uitschrijvingsopties (opt-out): Opt-out-plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, instellingen voor het weergeven van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Google Universal Analytics: Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.com; veiligheidsmaatregelen: IP-maskering (pseudonimisering van het IP-adres); verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Ads: We gebruiken het onlinemarketingproces Google Ads om advertenties te plaatsen in het Google-advertentienetwerk (in zoekresultaten, in video's, op websites, etc.) zodat deze worden getoond aan gebruikers die een vermoedelijk interesse in onze producten of diensten hebben. Ook meten we de conversie van deze advertenties. We komen alleen het anonieme totale aantal gebruikers te weten dat op onze advertenties heeft geklikt en dat is omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.com; verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Marketing Platform: We gebruiken het Google Marketing Platform en aanverwante diensten zoals Google Ad Manager om advertenties te plaatsen in het Google-advertentienetwerk (in zoekresultaten, in video's, op websites, etc.). Het Google Marketing Platform kenmerkt zich door het feit dat advertenties in real time worden getoond op basis van de vermoedelijke interesses van gebruikers. Dit stelt ons in staat om advertenties voor en binnen ons online aanbod gerichter weer te geven om gebruikers alleen die advertenties te tonen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij geïnteresseerd was in een ander online aanbod, wordt dit "remarketing" genoemd. Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.com; verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Adsense met gepersonaliseerde advertenties: We maken gebruik van de dienst Google Adsense met gepersonaliseerde advertenties, met behulp waarvan advertenties worden weergegeven binnen ons online aanbod en we een vergoeding voor hun weergave of ander gebruik ontvangen. Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.com; verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy.
 • Facebook-pixel: Aanbieder: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Cacnal Harbour, Dublin 2, Ierland, moedermaatschappij: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS; website: https://www.facebook.com; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.facebook.com/about/privacy; uitschrijvingsopties (opt-out): https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
 • Toevoeging: AdServing en conversiemeting; aanbieder: ADITION Technologies AG, Oststraße 55, 40211 Düsseldorf, Duitsland; website: https://www.adition.com; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.adition.com/datenschutz
 • AdRoll: Online marketingdienst; aanbieder: AdRoll, Inc., 2300 Harrison Street, Floor 2, San Francisco, CA 94110, VS; website: https://www.adroll.com/; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.nextroll.com/privacy;
 • Amazon: Marketing van reclamemateriaal en advertentieruimte; aanbieder: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. en Amazon Media EU S.à.r.l., alle vier gevestigd te 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, en Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München (samen "Amazon Europe”); moedermaatschappij: Amazon.com, Inc., 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, VS; website: https://www.amazon.de; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • Criteo: Criteo; aanbieder: Criteo GmbH, Gewürzmühlstr. 11, 80538 München, Duitsland; website: https://www.criteo.com/de; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.criteo.com/de/privacy/; uitschrijvingsopties (opt-out): https://www.criteo.com/privacy/.
 • Microsoft Advertising: Remarketing/conversiemeting; aanbieder:  Microsoft Irleand Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Industrial Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland ; website: https://about.ads.microsoft.com/; verklaring inzake gegevensbescherming: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; uitschrijvingsopties (opt-out): https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.
 • Outbrain: Weergave van gepersonaliseerde advertenties; aanbieder: Outbrain Inc, 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, VS; website: https://www.outbrain.com; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.outbrain.com/legal/privacy.
 • Plista: Online marketingdienst; aanbieder: Plista GmbH, Torstraße 33, 10119 Berlin, Duitsland; website: https://www.plista.com/de; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.plista.com/de/about/privacy/; uitschrijvingsopties (opt-out): https://www.plista.com/de/about/opt-out/.
 • Pinterest Web Analytics: Onlinemarketing en Webanalyse; Dienstverlener: Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA,; Website: https://analytics.pinterest.com/ ; Privacybeleid: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
 • Adform: Online marketingdienst; aanbieder: Adform A/S Wildersgade 10B, sal. 1 DK-1408 Kopenhagen, Denemarken; website: www.adform.com; verklaring inzake gegevensbescherming: https://site.adform.com/privacy-center/overview/; uitschrijvingsopties (opt-out): https://site.adform.com/de/privacy-center/platform/widerrufsrecht/
 • Teads Pixel: online marketing en webanalyse; dienstverlener: Teads, 5 rue de la Boucherie, L-1247 Luxemburg; website: https://www.teads.com/; privacybeleid: https://www.teads.com/teads-website-privacy-policy/.
 • Bilendi: Marktonderzoek; aanbieder: Bilendi GmbH, Uhlandstr. 47, 10719 Berlin, Duitsland; website: www.bilendi.de; : verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.bilendi.de/static/privacypolicy.

Affiliate programma's en affiliate links

Wij maken gebruik van zogenaamde affiliate programma's om onze aanbiedingen en diensten te plaatsen bij derde aanbieders. Als gebruikers de affiliate links volgen en vervolgens profiteren van de aanbiedingen in onze winkel (bv. productaankopen), ontvangen de derde aanbieders een commissie van ons.

Om te kunnen nagaan of de gebruikers gebruik hebben gemaakt van de aanbiedingen van een geplaatste affiliate link, is het noodzakelijk dat de derde aanbieder verneemt dat de gebruikers een gebruikte affiliate link hebben gevolgd. De toewijzing van de affiliate links aan de respectieve zakelijke transacties dient uitsluitend het doeleinde van commissieafrekening.

Voor het bovengenoemde doeleinde kunnen de affiliate links worden aangevuld met aanvullende informatie en worden opgeslagen in een cookie. De informatie kan de bronwebsite (verwijzer), het tijdstip, een online-identificatie van de exploitant van de website waarop de gelieerde link zich bevond, een online-id van het betreffende aanbod, het type gebruikte link, het type aanbieding en een online-id van de gebruiker omvatten.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Indien we gebruikers om hun toestemming vragen voor het gebruik van derde aanbieders, is deze toestemming de wettelijke basis voor de verwerking van gegevens. Bovendien kan het gebruik ervan deel uitmaken van onze (pre)contractuele diensten, op voorwaarde dat in dit verband het gebruik van derde aanbieders is overeengekomen. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van ons gerechtvaardigde belang (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In dit kader willen wij ook uw aandacht vestigen op de informatie over het gebruik van cookies in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

 • Soorten verwerkte gegevens: Contractgegevens, gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens
 • Betrokkenen: Gebruikers
 • Doeleinden van de verwerking: Affiliate tracking.
 • Rechtsgrondslagen: Toestemming (art. 6 lid 1 pag. 1 punt a AVG), nakoming van contracten en precontractuele activiteiten (art. 6 lid 1 pag. 1 punt b AVG), gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 pag. 1 punt f AVG).

 

 • Klaviyo: Affiliate marketing; Service provider: Klaviyo Inc., 49 Southwark bridge rd, London, Se1 9hh, United Kingdom; Website: https://www.klaviyo.com/; Privacy Policy: https://www.klaviyo.com/privacy/dpa.
 • AWIN: Affiliate marketing; aanbieder: AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland; Website: https://www.awin.com/nl; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.awin.com/nl/privacy.
 • PaidOnResults: We gebruiken deze diensten om advertenties voor onze producten te plaatsen in het aangesloten netwerk (in zoekresultaten, in video's, op websites, etc.). Affiliate marketing; aanbieder: Paid On Results Limited; Centrum House; 38 Queen Street; Glasgow G1 3DX; Verenigd Koninkrijk; website: https://www.paidonresults.com/; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.paidonresults.com/privacy.html.

Beoordelingsplatforms

We nemen deel aan beoordelingsprocedures om onze diensten te evalueren, optimaliseren en adverteren. Als gebruikers ons beoordelen via de betrokken beoordelingsplatforms of -processen of anderszins feedback geven, zijn ook de algemene voorwaarden of gebruiksvoorwaarden en de verklaring inzake gegevensbescherming van de aanbieder van toepassing. Doorgaans vereist de beoordeling ook registratie bij de betreffende aanbieder. 

Om er zeker van te zijn dat de beoordelaars daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van onze diensten, sturen wij, met toestemming van de klant, de hiervoor benodigde gegevens met betrekking tot de klant en de gebruikte dienst door naar het betreffende beoordelingsplatform (inclusief naam, e-mailadres en ordernummer of artikelnummer). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de authenticiteit van de gebruiker te verifiëren.

Beoordelingswidget: We maken in ons online aanbod gebruik van zogenaamde “beoordelingswidgets". Een widget is een functie- en inhoudselement dat veranderlijke informatie toont. Het kan bijvoorbeeld in de vorm van een zegel of een vergelijkbaar element, soms ook wel een "badge" genoemd, worden weergegeven. De bijbehorende inhoud van de widget wordt weergegeven in ons online aanbod, maar wordt op het moment dat deze wordt weergegeven opgehaald van de servers van de respectieve widgetaanbieder. Op deze manier wordt altijd de actuele inhoud of beoordeling weergegeven. De widgetaanbieder ontvangt technische gegevens (toegangsgegevens, inclusief IP-adres) die nodig zijn om de inhoud van de widget af te leveren in de browser van de gebruiker.

Bovendien ontvangt de widgetaanbieder informatie over het feit dat gebruikers ons online aanbod hebben bezocht. Deze informatie kan in een cookie worden opgeslagen en door de widgetaanbieder worden gebruikt om te herkennen welke online aanbiedingen die deelnemen aan het beoordelingsproces door de gebruiker zijn bezocht. De informatie kan worden opgeslagen in een gebruikersprofiel en worden gebruikt voor reclame- of marktonderzoeksdoeleinden.

 

 • Soorten verwerkte gegevens: Contractgegevens, gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens.
 • Betrokkenen: Klanten, gebruikers.
 • Doeleinden van verwerking: Bereikmeting, op interesses en gedrag gebaseerde marketing / remarketing, profilering.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG), gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG)

 

Gebruikte diensten en aanbieders:

Diesen Abschnitt würde ich unter „Bewertungsplattformen“ einfügen, wie sieht es mit reviews.io aus? Wird dieses Tool noch von anderen Gesellschaften genutzt außer UK? Bleibt es somit drin? Ansonsten würde ich reviews.io rausnehmen.

Reviews.io kann dann raus

Aanwezigheid in sociale netwerken (social media)

We zijn online aanwezig binnen sociale netwerken en verwerken in deze context gebruikersgegevens om te communiceren met de gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons, onze producten of promoties aan te bieden.

Van hun kant verwerken de sociale netwerken de persoonsgegevens van gebruikers voor de volgende doeleinden: adverteren (analyse, levering van gepersonaliseerde advertenties), aanmaken van gebruikersprofielen en marktonderzoek. Welke gegevens een sociaal netwerk verzamelt en hoe deze worden gebruikt, wordt door de respectieve sociale netwerken beschreven in hun richtlijnen voor gegevensbescherming. Daar vindt u onder andere ook informatie over de rechtsgrondslag van de verwerking van het respectieve sociale netwerk en hoe u uw rechten als betrokkene met betrekking tot het sociale netwerk kunt uitoefenen. De betreffende exploitant is als enige verantwoordelijk voor de verwerking door een sociaal netwerk. Hoe een sociaal netwerk de gegevens van het bezoek of de interactie van een gebruiker met de respectieve online aanwezigheid van Melitta in het sociale netwerk na het verzamelen van de gegevens gebruikt voor zijn eigen doeleinden, in welke mate activiteiten worden toegewezen aan individuele gebruikers en hoe lang het sociale netwerk deze gegevens opslaat en of gegevens worden doorgegeven aan derden, is bij ons niet bekend en deze vragen kunnen alleen door het sociale netwerk worden beantwoord. Wij hebben geen invloed op dit gebruik van de gegevens door een sociaal netwerk en het sociale netwerk is als enige verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in dit opzicht.

De gegevens die in deze context over u worden verzameld, worden verwerkt door het respectieve sociale netwerk en mogelijk overgedragen naar landen buiten de Europese Unie/de Europese Economische Ruimte. Melitta kan hieraan verbonden risico's voor gebruikers niet uitsluiten. 

Voor de opslag en verdere verwerking van deze gebruikersgegevens maken de beheerders van de sociale netwerken gebruik van cookies, die worden opgeslagen op de verschillende eindapparaten van de gebruikers. Als de gebruiker een profiel in een sociaal netwerk heeft en daarop is ingelogd, vindt de opslag, evaluatie en toewijzing aan een gebruikersprofiel ook op verschillende apparaten plaats.

Als gebruikers hun rechten als betrokkene met betrekking tot de gegevensverwerking in een sociaal netwerk tegen ons willen uitoefenen, zullen we ze rechtstreeks doorverwijzen naar het sociale netwerk, aangezien we uiteindelijk niet over de technische mogelijkheden en technische autorisaties beschikken om aan de verzoeken te voldoen.

 

 • Soorten verwerkte gegevens: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens.
 • Betrokkenen: Gebruikers
 • Doeleinden van verwerking: Verwerking van contactverzoeken en communicatie, remarketing, bereikmeting.
 • Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG).

 

Gebruikte diensten en aanbieders:

 

Plug-ins, functies en inhoud ingebed in websites

We nemen in ons online aanbod functionele en inhoudelijke elementen op die worden verkregen van de servers van hun respectieve aanbieders (hierna „derde aanbieders" genoemd). Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of “social media buttons” zijn, maar ook bijdragen (hierna gezamenlijk “inhoud" genoemd).

De integratie veronderstelt altijd dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker verwerken, aangezien ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser kunnen sturen. Derde aanbieders kunnen ook pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “web beacons" genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De pixeltags kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van een website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en kan onder meer technische informatie over de browser en het besturingssysteem, de websites waarnaar verwezen wordt, het tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van een online aanbod bevatten en aan informatie uit andere bronnen worden gekoppeld.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we gebruikers om hun toestemming vragen om derde aanbieders te gebruiken (bijvoorbeeld door middel van een “cookie banner-toestemming"), is deze toestemming de rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens. Anders worden de gebruikersgegevens verwerkt op basis van ons gerechtvaardigde belang bij efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten. 

Integratie van software, scripts of frameworks van derden (bijv. JQuery): We nemen in ons online aanbod software op die toegankelijk is vanaf de servers van de respectieve aanbieders, bijvoorbeeld functiebibliotheken die we gebruiken voor het weergeven of gebruiksgemak van ons online aanbod. De respectieve aanbieders verzamelen het IP-adres van de gebruiker en kunnen dit verwerken om de software naar de browser van de gebruiker te sturen en voor veiligheidsdoeleinden, en om hun aanbod te evalueren en te optimaliseren.

 

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens, locatiegegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, stamgegevens.
 • Betrokkenen: Gebruikers, communicatiepartners.
 • Doeleinden van verwerking: Verstrekking van ons online aanbod, verstrekking en levering van overeengekomen diensten, verwerking van contactverzoeken en communicatie, direct marketing, bereikmeting, op interesses gebaseerde en gedragsgerelateerde marketing / remarketing, uitvoering van beveiligingsmaatregelen.
 • Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG), toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG), nakoming van contracten en precontractuele activiteiten (art. 6 lid 1 punt b AVG).

 

Gebruikte diensten en aanbieders:

 • Facebook-plug-ins en inhoud: Facebook sociale plug-ins en inhoud; dit is bijvoorbeeld inhoud zoals afbeeldingen, video's of teksten, of ook buttons waarmee gebruikers inhoud van dit online aanbod binnen Facebook kunnen delen. De lijst en het design van de sociale plug-ins van Facebook kunnen hier worden geraadpleegd: https://developers.facebook.com/docs/plugins/; aanbieder: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; moedermaatschappij: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS; website: https://www.facebook.com; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.facebook.com/about/privacy; uitschrijvingsopties (opt-out): Instellingen voor advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
 • Font Awesome: Weergave van lettertypen en pictogrammen; aanbieder: Fonticons Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, VS; website: https://fontawesome.com/; verklaring inzake gegevensbescherming: https://fontawesome.com/privacy.
 • Giphy: Ingebouwde plug-ins en inhoud; dit is bijvoorbeeld inhoud zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen; aanbieder: Giphy, Inc., 416 West 13th Street, Suite 207 New York, NY 10014, VS; website: https://giphy.com; verklaring inzake gegevensbescherming: https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360032872931.
 • Google Fonts: We integreren de lettertypen ("Google Fonts") van de aanbieder Google, waarbij de gebruikersgegevens uitsluitend worden gebruikt om de lettertypen in de browser van de gebruiker weer te geven. De integratie is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypen, hun uniforme weergave en rekening houdend met mogelijke licentiebeperkingen voor hun integratie. Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://fonts.google.com/; verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Maps: We integreren de kaarten van de "Google Maps"-service van de aanbieder Google. De verwerkte gegevens kunnen meer bepaald de IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers omvatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal in het kader van de instellingen van hun mobiele apparaten); aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://cloud.google.com/maps-platform; verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy; uitschrijvingsopties (opt-out): Opt-out-plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, instellingen voor het weergeven van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Google Maps API's en SDK's: Interfaces voor de kaart- en locatieservices van Google, bijvoorbeeld ter aanvulling bij adresgegevens, locatiebeschrijvingen, afstandsberekeningen of voor het verstrekken van aanvullende informatie over liggingen en andere locaties. Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://cloud.google.com/maps-platform; verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy.
 • Instagram-plug-ins en inhoud: Dit is bijvoorbeeld inhoud zoals afbeeldingen, video's of teksten en ook buttons waarmee gebruikers inhoud van dit online aanbod binnen Instagram kunnen delen. Aanbieder: https://www.instagram.com, Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS; website: https://www.instagram.com; verklaring inzake gegevensbescherming: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • MyFonts: Lettertypen; gegevens die worden verwerkt bij het ophalen van lettertypen: het identificatienummer van het weblettertype-project (geanonimiseerd), de URL van de gelicentieerde website die is gekoppeld aan een klantennummer om de licentienemer en de gelicentieerde weblettertypen te identificeren, en de verwijzende URL; het geanonimiseerde weblettertype-projectidentificatienummer wordt 30 dagen lang in gecodeerde logbestanden met dergelijke gegevens opgeslagen om het maandelijkse aantal paginaweergaven te bepalen. Na een dergelijke extractie en opslag van het aantal paginaweergaven, worden de logbestanden gewist; aanbieder: Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, VS; website: https://www.myfonts.co; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.myfonts.com/info/legal/#Privacy.
 • OpenStreetMap: We integreren de kaarten van de dienst "OpenStreetMap", die worden aangeboden door de OpenStreetMap Foundation (OSMF) op basis van de Open Data Commons Open Database License (ODbL). De gebruikersgegevens worden door OpenStreetMap uitsluitend gebruikt om de kaartfuncties weer te geven en om de geselecteerde instellingen tijdelijk op te slaan. Deze gegevens kunnen met name de IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers omvatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal in de context van de instellingen van hun mobiele apparaten). Aanbieder: OpenStreetMap Foundation (OSMF); website: https://www.openstreetmap.de; verklaring inzake gegevensbescherming: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.
 • ReCaptcha: We maken gebruik van de functie "ReCaptcha" voor de detectie van bots, bijvoorbeeld bij het invoeren van gegevens in online formulieren. De gedragsgegevens van de gebruikers (bijv. muisbewegingen of zoekopdrachten) worden geëvalueerd om onderscheid te kunnen maken tussen mensen en bots. Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://www.google.com/recaptcha/; verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy; uitschrijvingsopties (opt-out): Opt-out-plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, instellingen voor het weergeven van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Typekit-lettertypen van Adobe: We integreren de lettertypen ("Typekit-lettertypen") van de aanbieder Adobe, waarbij de gebruikersgegevens uitsluitend worden gebruikt om de lettertypen in de browser van de gebruiker weer te geven. De integratie is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypen, hun uniforme weergave en rekening houdend met mogelijke licentiebeperkingen voor hun integratie. Aanbieder: Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland; website: https://www.adobe.com/de; verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.adobe.com/de/privacy.html.
 • YouTube-video's: Video-inhoud; aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://www.youtube.com; verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy; uitschrijvingsopties (opt-out): Opt-out-plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, instellingen voor het weergeven van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Vimeo-video's: Video-inhoud; aanbieder: Vimeo Inc., Attn. Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, VS; website: https://vimeo.com; verklaring inzake gegevensbescherming: https://vimeo.com/privacy; uitschrijvingsopties (opt-out): We willen erop wijzen dat Vimeo gebruik kan maken van Google Analytics en we verwijzen hiervoor naar de verklaring inzake gegevensbescherming (https://policies.google.com/privacy) en de uitschrijvingsopties voor Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) of de instellingen van Google voor gegevensgebruik voor marketingdoeleinden (https://adssettings.google.com/).

Omleiding van geolocatie (QR-codes)

Als u een QR-code van onze producten of reclamemateriaal gebruikt, wordt uw IP-adres gebruikt om u naar de juiste landingspagina en taalversie te leiden. De aanbieder van de website verzamelt en slaat automatisch gegevens op in serverlogbestanden, die uw browser automatisch verzendt.

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. We behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als we specifieke aanwijzingen van illegaal gebruik opmerken of voor foutenanalyse. 

 • Soorten verwerkte gegevens: Meta-/communicatiegegevens.
 • Betrokkenen: Gebruikers
 • Doeleinden van verwerking: Doorsturen naar de doelwebsite in de overeenkomstige taalversie; uitvoering van beveiligingsmaatregelen, serverbewaking en foutdetectie.
 • Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG).

Tools voor planning, organisatie en ondersteuning

We gebruiken services, platforms en software van andere aanbieders (hierna "externe aanbieders" genoemd) voor het organiseren, beheren, plannen en leveren van onze services. 

In deze context kunnen persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen op de servers van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen met name stamgegevens en contactgegevens van gebruikers, gegevens over transacties, contracten, andere processen en hun inhoud omvatten.

Als gebruikers worden doorverwezen naar derde aanbieders of hun software of platforms in het kader van communicatie, zakelijke of andere relaties met ons, kunnen de derde aanbieders gebruiksgegevens en metagegevens verwerken voor beveiligingsdoeleinden, voor service-optimalisatie of voor marketingdoeleinden. Daarom vragen wij u om de informatie over gegevensbescherming van de betreffende derde aanbieder in acht te nemen.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we gebruikers om hun toestemming vragen om derde aanbieders te gebruiken, is de rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens de toestemming van de gebruikers. Bovendien kan het gebruik ervan deel uitmaken van onze precontractuele of contractuele diensten, op voorwaarde dat in dit verband het gebruik van derde aanbieders is overeengekomen. Anders worden de gebruikersgegevens verwerkt op basis van ons gerechtvaardigde belang bij efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten. 

 

 • Soorten verwerkte gegevens: Stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens.
 • Betrokkenen: Communicatiepartners, gebruikers, geïnteresseerde partijen.
 • Doeleinden van verwerking: Bereikmeting, profilering, ontwerp van interne procesorganisatie, verwerking van contactverzoeken en communicatie, remarketing, op interesses gebaseerde en gedragsgerichte marketing / remarketing, conversiemeting.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG), nakoming van contracten en precontractuele activiteiten (art. 6 lid 1 punt b AVG), gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG).

 

Gebruikte diensten en aanbieders:

Wissen of anonimiseren van gegevens

In overeenstemming met de wettelijke voorschriften worden de door ons verwerkte gegevens gewist of geanonimiseerd wanneer uw toestemming voor de verwerking wordt ingetrokken of andere rechtsgrondslagen niet langer van toepassing zijn (bijvoorbeeld als het doeleinde van de verwerking van deze gegevens niet langer van toepassing is of de wettelijke bewaartermijnen verstreken zijn).

Als de gegevens niet worden gewist of geanonimiseerd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt tot deze doeleinden. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard of waarvan de opslag noodzakelijk is om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

Wijziging en update van de Verklaring inzake gegevensbescherming

We vragen u om regelmatig de inhoud van onze Verklaring inzake gegevensbescherming te raadplegen. We zullen de Verklaring inzake gegevensbescherming aanpassen zodra de wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. 

Als we in deze Verklaring inzake gegevensbescherming adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties verstrekken, houd er dan rekening mee dat de adressen in de loop van de tijd kunnen veranderen en controleer de informatie voordat u contact opneemt.

Rechten van betrokkenen

Voor zover aan de beschreven voorwaarden van de voorschriften worden voldoen, heeft elke betrokkene de volgende rechten, meer bepaald volgens art. 7 en art. 13 ev AVG: 

Het recht op kosteloze inzage in verband met de opgeslagen persoonsgegevens van uw eigen persoon en op rectificatie, blokkering of het wissen van deze gegevens. 

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens automatisch verwerkt op basis van toestemming of ter uitvoering van een contract, kan de betrokkene zijn eigen gegevens laten overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als de betrokkene de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is. 

Het recht op intrekking van een gegeven toestemming. Als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van de betrokkene verwerkt op basis van toestemming, kan deze toestemming te allen tijde schriftelijk met ingang voor de toekomst worden ingetrokken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingshandelingen die vóór de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast. 

Het recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt dan niet langer de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke dwingende legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of tenzij de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. 

Het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. Als een betrokkene van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de toepasselijke wetgeving, kan hij een klacht indienen bij elke gegevensbeschermingsautoriteit.